Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

INVENTERING AV SKOGSMARK I ÅTTA OMRÅDEN I SKÅNE LÄN 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:14
Diarienummer:
511-14080-2018
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-153-4
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
154
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av skogsmark i åtta områden i Skåne län 2018

Under hösten 2018 genomfördes en naturvärdesinventering av skogsmark i åtta områden i norra och östra Skåne. Sex av områdena inventerades i fält medan övriga endast inventerades utifrån befintligt material och kartor (sk förstudie). Målet med inverteringen var att få ett uppdaterat kunskapsunderlag om var vi har skogar med höga naturvärden.

I inventeringen avgränsades ett stort antal områden med höga naturvärden sk naturvärdesobjekt och ett stort antal naturvårdsarter (signalarter/rödlistade arter) noterades. Bland annat gjordes fynd av kritiskt eller starkt hotade arter i landet såsom igelkottstaggsvamp, hartsticka och liten ädellav på nya lokaler.

Kontakt