INVENTERING AV SKOGSMARK I ÅTTA OMRÅDEN I SKÅNE LÄN 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:14

Diarienummer: 511-14080-2018

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-153-4

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 154

Publikationstyp: Rapport

Inventering av skogsmark i åtta områden i Skåne län 2018

Under hösten 2018 genomfördes en naturvärdesinventering av skogsmark i åtta områden i norra och östra Skåne. Sex av områdena inventerades i fält medan övriga endast inventerades utifrån befintligt material och kartor (sk förstudie). Målet med inverteringen var att få ett uppdaterat kunskapsunderlag om var vi har skogar med höga naturvärden.

I inventeringen avgränsades ett stort antal områden med höga naturvärden sk naturvärdesobjekt och ett stort antal naturvårdsarter (signalarter/rödlistade arter) noterades. Bland annat gjordes fynd av kritiskt eller starkt hotade arter i landet såsom igelkottstaggsvamp, hartsticka och liten ädellav på nya lokaler.

Kontakt