Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

INVENTERING AV SKINNBAGGAR, TRIPS, BLOMFLUGOR MED FLERA

Om publikationen

Löpnummer:
2021:16
Diarienummer:
512-21729-2021
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-226-5
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport
Rapport skinnbaggar, trips o blomflugor Dalby Söderskog 2016 och 2017

Nationalparken Dalby Söderskog har en lång kontinuitet som trädbärande mark. Detta till stor del då det under drygt 1000 år varit statligt eller kyrkligt ägd mark. Marker som har varit trädklädda utan avbrott under lång tid har ofta en intressant och artrik insektsfauna. Trots att området har varit nationalpark i över 100 år saknas kunskaper om många organismgrupper. Länsstyrelsen lät därför genomföra inventeringen som en del i uppföljningen av skyddad natur. I rapporten redovisas resultatet av inventeringar som genomfördes under 2016-2017. Resultaten visar att områden som Dalby Söderskog med stor mängd död ved och lång trädtradition är viktiga för den biologiska mångfalden med drygt 600 identifierade arter av främst skinnbaggar, trips, blomflugor och spindeldjur.

Kontakt