Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter

Om publikationen

Löpnummer:
2014:9
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-47-5
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
86
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Enligt Sveriges miljömål och internationella konventioner ska förlusten av biologisk mångfald hejdas. Skåne är ett artrikt län med en mängd olika habitat. Samtidigt är trycket från olika verksamheter i regionen stort och påverkan på länets naturvärden är oftast negativ.

Ska Skåne leva upp till miljömålen behöver restaurerings- och skötselåtgärder riktas till områden i landskapet där de gör störst nytta för att bevara biologisk mångfald.

Var ska vi då arbeta med naturvård i Skåne? För att svara på frågan behöver vi veta var i landskapet det finns höga naturvärden. Som hjälp har rödlistade arter använts eftersom dessa arter ofta är sällsynta med specifika krav på sina livsmiljöer.

För de rödlistade arter som förekommer i Skåne har artpooler skapats och där fynd av dessa arter gjorts i landskapet har artrika trakter pekats ut. Dessa trakter kommer att utgöra en av grundpelarna i strategin för hur vi i Skåne bör arbeta med naturvård i länet.

I denna rapport presenteras var i länet vi har de artrikaste områdena och var trakter har pekats ut för olika habitat. Ska förlusten av biologisk mångfald i Skåne hejdas behöver habitaten utvecklas och knytas samman så att livsmiljöer för dess arter blir sammanhängande i landskapet.

Kontakt