Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne

Om publikationen

Löpnummer:
2012:8
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-74-8
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

De flesta av de utmaningar som ett förändrat klimat innebär hänger ihop med vatten. För Skånes del innebär klimatförändringar att ett höjt vattenstånd i havet kommer att få större betydelse här än i övriga delar av landet då landhöjningen är som minst här.

I Skåne är det därför viktigt att särskilt beakta effekter av permanent högre havsvattenstånd, effekter av tillfälligt höga vattenstånd samt kusterosion.

Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne är en fördjupning av hur dessa frågor kan integreras i fysisk planering och tar ett helhetsgrepp på vattenfrågorna i Skåne. Ambitionen är att synliggöra vattnets betydelse för god planering och visa på vilka samordningsvinster samhället kan göra genom att tänka vatten.

I den nya plan- och bygglagen förtydligas att planläggning måste ske med hänsyn till klimataspekter. Målet med handboken är att främja en samhällsplanering där vattenaspekterna av klimatanpassning är en självklar del. Förhoppningen är att handboken ska inspirera med konkreta exempel som gör avtryck i kommande översikts- och detaljplaner.

Kontakt