Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Epifytiska lavar och mossor i bokskog

Om publikationen

Löpnummer:
2016:05
Diarienummer:
502-11230-2014
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-037-7
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

26 indikatorarter av lavar och mossor har inventerats i bokskogar i Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg. Genom att följa artsammansättningen över tid kan tillstånd och förändringar av skogarna och deras värden studeras.

Under åren 2011-2014 inventerades 20 arter av lavar och 6 arter av mossor i bokskog i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Dessutom tittade inventerarna närmare på trädstrukturer, bland annat stamomkrets, rötning och trädslag. De valda lav- och mossarterna är indikatorarter för värdefulla bokskogar.

Sammanlagt inventerades 120 bokskogar med en total yta av 270 hektar. Totalt registrerades 45 611 träd. Alla de 26 arter som söktes påträffades i inventeringen. Artrikedomen verkar vara högst i bokskogar i Halland och västra delen av Kronobergs län, medan sydvästra Skåne utmärker sig som den artfattigaste delen. Detta kan bero av skillnader i klimat.

Studien visar även att de undersökta arterna i nuläget inte är vanligare förekommande i artrika bokskogar som ligger i skyddade områden (naturreservat, nationalparker, biotopskydd) än i motsvarande områden som saknar skydd.

Syftet med miljöövervakningen är att följa tillstånd och förändringar i bokskog, genom att registrera artsammansättningen av trädlevande lavar och mossor i värdefulla bokskogar. Därför kommer dessa bokskogar behöva återinventeras. Urvalet av områden innefattar såväl skyddade som oskyddade naturvårdsintressanta bokskogar, men alltså inte vanlig produktionsskog.

Kontakt