Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfauna i Klingavälsån och Fyleån 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:36
Diarienummer:
502-31740-15, 1200-001
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-068-1
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Foto: Karl Holmström

Rapporten redovisar resultat från den bottenfaunaundersökning som genomfördes i oktober 2015 i Klingavälsån och Fyleån, tillhörande Kävlingeåns respektive Nybroåns vattensystem.

Syftet är att ge en bild av bottenfaunasamhället efter restaureringsåtgärd. Fyleån återmeandrades sommaren 2013 och Klingavälsån hösten 2014.

Resultaten har utvärderats och jämförts med bottenfaunaresultat i de två åarna från året innan det att restaureringarna genomfördes, det vill säga 2012 respektive 2013.

Utvärderingen visar på den effekt restaureringsåtgärderna har haft på bottenfaunasamhället i respektive å. Rapporten är en delrapportering inom UC4LIFE-projektets uppföljningsdel (E2. Monitoring).

Kontakt