Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Biologisk mångfald i de skånska kommunernas planeringsunderlag och verksamheter

Om publikationen

Löpnummer:
2014:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-87423-55-0
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Kommunerna är centrala i arbetet med att bevara Skånes biologiska mångfald men det finns skillnader i vad de har för underlag och verktyg inom kommunalt planerings- och naturvårdsarbete.

Den här rapportens syfte är att ge en överblick av vilka huvudsakliga underlag och viktiga begrepp som förekommer i de kommunala verksamheterna och som
specifikt berör biologisk mångfald.

Bra exempel på arbetssätt lyfts fram och informationskällor som kommunerna själva uppger att de behöver för sin verksamhet presenteras med hjälp av enkätresultat.

Rapporten har gjorts inom ramen för arbetet med att ta fram en naturvårdsstrategi för Skåne. Strategin ska bidra till att nå de av riksdagens miljökvalitetsmål som har med biologisk mångfald att göra, i synnerhet miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt