Bevattningsriktlinjer och ökat intresse för vattenlagring – hydrologiska analyser för Rönne å och Kävlingeåns avrinningsområden

Om publikationen

Löpnummer: 2020:27

Diarienummer: 535-30227-2020

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-206-7

Publiceringsår:

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Detta projekt ämnar till att utreda och diskutera hur bevattningsriktlinjer, bevattningsuttag och vattenmagasinering kan påverka vattenbalanserna i Rönne å samt Kävlingeåns avrinningsområden, och i synnerhet hur Ringsjön och Vombsjön kan påverkas.

Flödesdata och metereologiska data från S-HYPE, våtmarksregistret m.m. har använts för att ta fram beräkningar kring de nuvarande bevattningsriktlinjernas effekt på bevattningsmöjligheten i avrinningsområdena, hydrologisk påverkan från befintliga anlagda våtmarker, samt effekter av bevattningsuttag och utökad vattenmagasinering i bevattningsdammar genom hypotetiska scenarion.

Kontakt