Bevarandevärden på Romeleåsen. Underlag för materialförsörjningsprogram

Om publikationen

Löpnummer:
2019:18
Diarienummer:
511-9995-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-157-2
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport

Den exploateringsutveckling som pågår i Skåne är i dag främst koncentrerad till sydvästra Skåne och kräver stora mängder ballast som främst utvinns på Romeleåsens urbergshorst i nära anslutning till storstadsområdet. Befintliga bergtäkter berör en rad riksintressen för bevarandevärden som naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Behovet är därför stort att skapa bättre underlag för avvägning mellan behovet av bergmaterial och bevarandeintressen samt var bergtäkter kan expandera och nyetableras.

Syftet med sammanställningen är att ta fram så mycket information som möjligt för att kunna göra relevanta intresseavvägningar inför ansökningar om att bryta bergkrossmaterial. Resultatet skall också utgöra en del av materialhushållningsprogrammet för Romeleåsen. Arbetet med denna sammanställning har skett under perioden september till november 2018.

Kontakt