Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bekämpningsmedel i skånska vattendrag 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:18
Diarienummer:
537-21967-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-090-2
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Övervakning av bekämpningsmedel i ytvatten har varit en återkommande del av den regionala miljöövervakningen i Skåne sedan 2010. I denna studie testades ett nytt grepp, att ta vattenproven efter regnepisod. Genom detta förfaringssätt förväntade jag mig att påträffa högre halter.
Resultaten från Tommarpsån och Rörums södra å visar bra överensstämmelse mellan åren 2010/2011 och 2016 med avseende på summahalter, toxicitetsindex och överskridande av riktvärde. Kabusaån visar däremot högre värden 2016 till följd av extremhalter av kloridazon och metamitron i juni. Endast ett extremvärde påträffades bland de 15 proven och ytterligare ett prov visade ett aningen förhöjt värde. Övriga 13 prov visade för vattendragen representativa medelhalter. Resultaten visar hur svårt det är att ”pricka” flödes- och halttoppar.
Resultaten från Tommarpsån och Rörums södra å visade ett visst ökande linjärt samband mellan nederbördsmängd och summahalt år 2016. Detta möjliga samband resulterade, om man ser till de 13 proven, endast i marginellt högre halter år 2016 jämfört med 2010/2011, trots skillnaden i provtagningsförfarande. Samtidigt hittades ett extremvärde (26 μg/l) bland de relativt få prov som togs, vilket pekar på att provtagning efter regn kan öka chansen att pricka extremhalter. För att fånga upp förhöjda halter, som innebär ökad toxisk stress på organismerna i vattnet, rekommenderas detta provtagningsförfarande.

Kontakt