Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bekämpningsmedel i Skånska grundvatten 2016

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
15304-2017
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-086-5
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

År 2016 analyserades 131 bekämpningsmedelssubstanser i 27 vattentäkter i Skåne inom ramen för den regionala miljöövervakningen av grundvatten. Undersökningen var en uppföljning av 2007-2010 års studie. Provtagningsplatserna valdes bland dem där fynd, speciellt av bentazon, gjorts åren 2007-2010.
Bekämpningsmedelssubstanser hittades i 22 av de 27 undersökta täkterna. Fjorton täkter hade fynd av idag tillåtna substanser eller nyligen förbjudna substanser och 15 täkter hade fynd av substanser förbjudna innan år 2000. De högsta halterna hittades för BAM följt av bentazon. I två täkter överskreds riktvärdet 0,1 μg/l för enskild substans (bentazon) och i en täkt överskreds riktvärdet 0,5 μg/l för summahalten (BAM). Ungefär lika många fynd hittades i bergs- som i jordbrunnar. Flest fynd av tillåtna eller nyligen förbjudna substanser hittades i täkter där markanvändningen i omgivningen var jordbruk. Av de 14 täkterna med fynd av idag tillåtna eller nyligen förbjudna substanser ligger 11 inom ett vattenskyddsområde.
Jämfört med studien 2007-2010 visar elva av vattentäkterna oförändrad halt, tio täkter visar lägre halt och en täkt visar högre halt. Resultaten bekräftar således att dessa platser fortfarande är förorenade i stor utsträckning. Det är dock svårt att dra några långsiktiga slutsatser eftersom halterna har en naturlig variation. För att följa trender behöver mätningar göras regelbundet under lång tid.
Resultaten visar att vi fortsättningsvis behöver arbeta för att minska läckage av bekämpningsmedel till grundvatten. Ett sätt är att arbeta med integrerat växtskydd och ett annat är att stifta moderna vattenskyddsområden med korrekta avgränsningar och bra föreskrifter som skyddar dricksvattnet mot förorening av bekämpningsmedel.

Kontakt