Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Artificiell spridning av skorpdagglav

Om publikationen

Löpnummer:
2017:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-081-0
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

Hela fem procent av våra djur, växter och svampar löper stor risk att dö ut och försvinna från landet. En storsatsning för att bevara dessa arter och deras livsmiljöer ingår i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas uppdrag. Denna satsning är ett led i det arbete som pågår för att klara riksdagens miljökvalitetsmål för den biologiska mångfalden.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet för bevarande av skorpdagglav (Diploicia canescens) initierades 2006 en försöksverksamhet i syfte att undersöka möjligheten att genom artificiell spridning förstärka den hotade svenska populationen. Spridningsförsöken har följts upp regelbundet under fyra år för att ta reda på vilka lokaler och trädslag som är lämpliga att sprida laven till och vilken metod som fungerar bäst. Skorpdagglav har även spridits till ytterligare sex områden i Skåne 2009-2010 i syfte att förbättra artens bevarandestatus. En uppföljning av de nya spridningarna gjordes 2011 och resultatet redovisas i denna rapport tillsammans med en utvärdering av fyra års försöksverksamhet.

Kontakt