Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ålgräs i Skåne 2016 - Fältinventering och satellitbildstolkning

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Fältinventering: 537-22555-2016, Satellitbildstolkning: 537-22552-2016
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-076-6
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Framsida av rapporten Ålgräs i Skåne 2016 - Fältinventering och satellitbildstolkning

Ålgräs (Zostera marina) är en av de viktigaste svenska marina växterna. Tack vare sina rötter kan ålgräset växa på mjukbottnar och där har det potential att täcka stora ytor längs den svenska kusten.

Där ålgräset växer skapas förutsättningar för många
ryggradslösa djur och fiskar att få en plats att växa på eller att söka skydd och föda. Ålgräsängar gör även annan nytta, som att stabilisera bottensedimentet med sina rötter, lagra kol i havsbotten och att minska energin i vågrörelser och strömmar vilket bidrar till att minska erosionen. Ekosystemtjänsterna från välmående ålgräsängar har mycket höga värden. För att kunna bevara det ålgräs som finns idag och bidra till att det ökar, är det viktigt att följa dess utveckling.

Genom en kombination av fältinventeringar och satellitbildstolkningar har Länsstyrelsen försökt att beskriva förekomsten av ålgräs i Skåne 2016. Denna rapport från Länsstyrelsen består av delrapporterna från fältinventeringarna och från satellitbildstolkningarna av ålgräs.

Fältinventeringens transekter följer i många fall upp tidigare undersökningar och ger detaljkunskap om ett stort antal platser längs Skånes kust. Satellitbildstolkningen är ett sätt att försöka överblicka utbredningen i hela Skåne, men i några områden behövs ytterligare fältbesök för att bekräfta tolkningen.

Fältinventeringarna och satellitbildstolkningen ger ny kunskap som bör lyftas i alla sammanhang där ålgräs berörs. Var ålgräset finns och var ålgräset kan växa i framtiden bör beaktas när vi planerar våra havsområden och i frågor om vattenverksamheter,
skyddsområden, fiske, klimatanpassning och kusterosion

Kontakt