Stöd till hembygdsgårdar

Vill du utveckla din hembygdsgård? Du kan få stöd för att till exempel rusta upp byggnader och göra hembygdsgården till en attraktiv mötesplats.

Projektstöd för hembygdsgårdar finns till för att ta tillvara på och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan få stöd för att till exempel restaurera byggnader eller förbättra tillgänglighet och information till besökare.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioritering

Bild på en skånelänga som får illustrera Hembygdsgård

Skånes kulturmiljöer utgör en betydande resurs för landsbygden. Lokalt engagemang, bygdegemenskap och turistnäring har ofta kulturmiljön som grund.
Kyrkor, byggnadsminnen och fornlämningar har ett skydd genom Kulturminneslagen och för dessa finns särskilt riktade stöd att tillgå. Mycket kvarstår dock att skydda av landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
För att kunna bevara, använda och utveckla dessa behövs ekonomiska resurser och engagemang, såväl privat som offentligt. Ett hot mot landsbygdens kulturmiljöer är exploatering, men även bristande ekonomiska resurser.

 

15 oktober 2019!

Ni som funderat på att söka Landsbygdsprogrammets stöd till hembygdsgårdar, tänk på att om det ska medfinansieras med hjälp av Länsstyrelsens kulturmiljöbidrag så är sista ansökningsdag 15 oktober för båda stöden! Projektstödet till hembygdsgårdar, som finansieras via Jordbruksverket, kräver att det finns en offentlig medfinansiering. Länsstyrelsens kulturmiljöbidrag är en av möjligheterna till sådan medfinansiering. Det gäller projekt som handlar om att restaurera, bygga om- eller till en hembygdsgård, eller återskapa trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården. Stödet kan ges till hembygdsgårdar som ligger på landsbygden och där projektet leder till att hembygdsgården utvecklas som mötesplats eller besöksmål. Ansökan om Kulturmiljöbidrag görs på blanketter som kan hämtas på länsstyrelsens hemsida. Ansökan om projektstöd görs direkt i Jordbruksverkets e-tjänst.

Stödnivåer för Skånes ansökningar

 • Stöd ges till 70 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande. Minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna finansieras av övrigt nationellt offentligt stöd.
 • Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger fastigheten där insatsen görs. Om ett företag är sökande krävs inget övrigt nationellt offentligt stöd.
 • Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall. Då ska minst 25 procent av det totala stödet vara övrigt nationellt offentligt stöd.
 • Med övrigt nationellt stöd menas offentligt stöd som inte kommer från en EU-fond.

Här finns möjlighet för hembygdsföreningar att söka pengar genom Landsbygdsprogrammet för att utveckla hembygdsgårdar som mötesplatser eller besöks- och turistmål.  Stödet kräver 25 % medfinansiering från en annan offentlig aktör, något som har gjort det mycket svårt för hembygdsföreningarna.

Länsstyrelsen avsätter nu medel för medfinansiering via kulturmiljöbidraget. Vi hoppas att det underlättar möjligheterna att ansöka om stöd. Under 2018 och 2019 avsätts 500 000kr per år från kulturmiljöbidraget. För att pengarna ska kunna komma flera till del sätter Länsstyrelsen ett tak för projekten till omkring 300 000 kr. Viktigt att känna till är att föreningen själv måste bekosta 10 % av de totala kostnaderna.

Samfinansiering mellan landsbygdsprogrammet och kulturmiljöbidraget kan komma ifråga för projekt som omfattar något av följande:

 • Restaurering, om- och tillbyggnad av hembygdsgård, inklusive investeringar som gör att hembygdsgården blir mer tillgänglig för olika människor.
 • Skyltar och andra anordningar för att informera besökare om bygden kopplat till hembygdsgården.
 • Återskapande av trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården

Den miljö eller byggnad som berörs ska bedömas ha kulturhistoriskt värde. För att kunna få del av stöden under 2019 måste ansökningarna vara inlämnade senast den 15 oktober 2018.

För mer information om stöden kontakta:

Landsbygdsprogrammet: Sara Aurelius tfn 010-2241230 eller sara.aurelius@lansstyrelsen.se

Kulturmiljöbidraget: Britta Roos tfn 010-224 12 90 eller britta.roos@lansstyrelsen.se

Här kan du läsa mer om kulturmiljöbidraget.

Investeringsmöjligheter

Du kan få stöd för investeringar som bidrar till att utveckla hembygdsgårdar som mötesplatser eller besöks- och turistmål. Med hembygdsgård menas en eller flera byggnader som är öppna för allmänheten och som har ett historiskt värde och en social funktion för samhället. Det kan exempelvis vara gamla kvarnbyggnader, smedjor eller vattenkraftverk. Du kan även få stöd för investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på en annan plats än själva hembygdsgården, men som ingår i hembygdsgårdens verksamhet.

Viktigt att tänka på är att en investering måste bidra till utveckling av hembygdsgårdens verksamhet för att kunna få stöd. Du kan inte få stöd enbart för att bibehålla en byggnad, t ex lägga om ett tak för att en byggnad inte ska förfalla. Investeringen måste vara en del i ett utvecklingsarbete, t ex restaurera en byggnad för att kunna göra den tillgänglig för allmänheten genom visningar och på så vis utöka hembygdsgårdens attraktivitet.  

De här insatserna kan du få stöd för:

 • restaurera, bygga till eller bygga om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive investeringar som bidrar till att hembygdsgården blir mer tillgänglig för olika människor.
 • bygga en ny anläggning för service till besökare i anslutning till en hembygdsgård
 • faciliteter för information till besökare om bygden kopplat till hembygdsgården
 • återskapande av trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården
 • restaurera, bygga till och bygga om andra kulturhistoriska byggnader med koppling till hembygdsgårdens verksamhet

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet?
Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska e-posta svaren.PDF

Hur stort är stödet?

 • Om du är en företagare som äger fastigheten där investeringen ska göras behöver du finansiera 50 procent av utgifterna själv.
 • Om du är en annan privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv.
 • I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt