Investeringar i småskalig infrastruktur

Vill du öka livskvaliteten och tryggheten på landsbygden? Du kan få stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur.

Projektstöd för investeringar i småskalig infrastruktur finns till för att uppmuntra till utveckling av den småskaliga infrastrukturen på landsbygden. Du kan söka stödet om du vill starta ett infrastruktur-projekt som leder till ökad livskvalitet och en tryggare utomhusmiljö.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag
  • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Budgetläget just nu

Budgeten för det sökta stödet är helt fullbokad, varför vi i nuläget inte kan bevilja några ansökningar. En förstärkning av pengar kan bli aktuellt tidigast under 2019-2020, men det är inget som vi i dagsläget kan garantera. Hör av dig till oss om du funderar på en ansökan inom detta stöd så berättar vi mer.

Skånes prioritering

Trygg utomhusmiljö och bättre livskvalité!

Alla som bor på landsbygden ska kunna känna sig trygga och delaktiga i samhället. Den som inte har tillgång till bil måste på ett smidigt sätt kunna nyttja offentliga kommunikationer för arbete och fritidsaktiviteter. För att kunna tillgodose hela befolkningens behov av trygghet och möjlighet till en aktiv fritid krävs insatser för att t ex tillgängliggöra rekreationsområden och möjlighet att använda befintlig kollektivtrafik.

Barn som går hand i hand på en gångstig

Investeringsmöjligheter

Exempel på insatser som kan få stöd är:

  • att sätta upp vägbelysning
  • att anlägga mindre vägar
  • att bygga bryggor och broar
  • att anlägga en pendelparkering
  • att skapa system för samåkning

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig att ta reda på det eller så kan du kolla upp det i SCB:s statistikdatabas.

Befolkningstäthet i SCB:s statistikdatabas.länk till annan webbplats

Observera att stöd till anläggning av leder inte ingår i den här åtgärden, utan söks i åtgärden ”Investeringar inom Rekreation och turism”.

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare.PDF

Hur stort är stödet?

Om du är en privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv.

I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt