Investeringar i kommersiell och offentlig service

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd kan gå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen samt distributions- och logistikanläggningar.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Budgetläget just nu:

Budgeten för det sökta stödet är helt fullbokad, varför vi i nuläget inte kan bevilja några ansökningar. En förstärkning av pengar kan bli aktuellt tidigast under 2019-2020, men det är inget som vi i dagsläget kan garantera. Hör av dig till oss om du funderar på en ansökan inom detta stöd så berättar vi mer.

Skånes prioritering

Bra förutsättningar skapar engagemang för lokal utveckling!

Snabb och enkel tillgång till olika typer av service och mötesplatser är betydelsefullt för att göra landsbygden attraktiv för boende och besökare. Att kunna handla livsmedel, låna böcker, tanka bilen eller kanske ta en fika är dock inte alltid en självklarhet när man kommer till mindre orter, eller ut på landsbygden. När social service avvecklas, skola, sjukvård och affär försvinner från byn, blir det mindre attraktivt att bosätta sig där. När servicen försvinner, försvinner också många lokala jobb.
Med det här stödet hoppas vi ska kunna ge bättre förutsättningar för konkurrenskraftigt företagande på Skånes landsbygd, med en ökad livskvalitet och samhällsnytta för dem som bor och besöker landsbygden.

Interiör från en genuint gammeldags lanthandel

Investeringsmöjligheter

Du kan få stöd om du investerar i lokal service som t ex:

 • dagligvarubutiker
 • drivmedelsanläggningar
 • serviceställen (se förklaring nedan)

Serviceställen kan inrättas i dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar, men även i t ex gårdsbutiker, på campingplatser, på värdshus eller i bygdegårdar. Det kan vara en kombination av kommersiell service, så som dagligvaror och drivmedel, tillsammans med exempelvis medborgarinformation, betaltjänster, kontanthantering, ombudsverksamhet för post- och pakethantering.

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig, eller så kan du gå in på SCB:s webbplats och ta reda på det.

Befolkningstäthet per kvadratkilometer i SCB:s statistikdatabas.länk till annan webbplats

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet?
Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. PDF

 • köp av byggnad för dagligvarubutik, drivmedelsstation eller serviceställe
 • om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer, material och fast inredning
 • programvara kopplat till investeringar i någon av punkterna ovan
 • utrustning som behövs för att kunna driva verksamheten
 • köpt tjänst för att planera och genomföra investeringen

Hur stort är stödet?

Du kan få upp till 50 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

I vissa fall kan du få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, och då måste utgifterna vara minst 30 000 kronor.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Vägvisare till lanthandel, servering. Illustrerar service.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet

Kontakt