Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi ger stöd till kommunerna och granskar deras översiktsplaner och detaljplaner.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Samordning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden, utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Stöd och granskning

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Regional kustsamverkan

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Länsstyrelsen Halland, Statens Geotekniska Institution (SGI), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) initierat Regional Kustsamverkan. Det övergripande målet för Regional kustsamverkan är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i de båda länens kustområden.

Förslag till Regional KustsamverkanPDF

Manual för övervakning av sandstränder

Under 2018 arbetar Länsstyrelsen Skåne med att ta fram en manual för övervakning av sandstränder, med syftet att presentera standardiserade metoder för kontinuerlig övervakning av sandstränder för att höja kunskapen och förståelsen av hur sand rör sig längs kusten. Som en del av arbetet kommer även en drönarskanning genomföras över ett referensområde. Mer information om detta projektet kommer framöver.

BWN - Building with Nature

Länsstyrelsen deltar i projekteten Building with Nature (BwN) och Fair, båda Interreg-Nordgjöprojektet som arbetar med naturanpassade lösningar i ett klimatanpassningsarbete.

Building with Nature webbplatslänk till annan webbplats

Fair på North sea regions webbplats webbplatslänk till annan webbplats

SEA-RIMS Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels

KTH drivet ett forskningsprojekt, SEA-RIMS (Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels), tillsammans med Statens Geotekniska Institution (SGI) som bland annat Länsstyrelsen Skåne deltar i. Syftet med projektet är att undersöka hur samhället anpassar sig till stigande havsnivå på ett hållbart och etiskt sätt.

Projektet SEA-RIMS på KTH:s webbplatslänk till annan webbplats

CAMEL - Climate Adaptation by Managed Realignment

Statens Geotekniska Institution (SGI) driver tillsammans med Linköpings universitet forskningsprojektet Climate Adaptation by Managed Realignment (CAMEL), som Länsstyrelsen Skåne är delaktiga i. Projektet handlar om att undersöka hur planerad reträtt ska kunna genomföras.

Projektet CAMEL på SGI:s webbplatslänk till annan webbplats 

Länsstyrelsen Skåne tog på uppdrag av regeringen, år 2014, fram en handlingsplan för arbetet med klimatanpassning i Skåne. Handlingsplanen ska vara vägledande för kommande lokalt och regionalt arbete med klimatanpassning och innehåller en nulägesanalys och förslag på insatser. Nulägesanalysen tar upp hur arbetet bedrivs i länet idag och problematiserar de utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Insatserna är frivilliga och ska fungera som vägledning för fortsatt arbete med klimatanpassning för att stärka Skånes väg mot ett robustare samhälle.

Regional handlingsplan för klimatanpassning för SkånePDF

Karttjänsten Vatten och Klimat ger information om vatten i det skånska landskapet och bidrar till en helhetsbild över vattnets möjliga utbredning både idag och i en möjlig framtid. Tjänsten samlar flera kartlager från Länsstyrelsen Skåne, SGU, SMHI och MSB som kan komplettera varandra och på så sätt generera ny kunskap. Karttjänsten Vatten och Klimat är tänkt som ett planeringsverktyg för kommunerna i deras planarbete och som ett stöd för markägare och andra aktörer. Se separata rapporter för beskrivning av de olika kartlagren.

Karttjänsten Vatten och klimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som vägledning till kartlagren för dikningsföretag, svämplan, lågpunktskartering och havsnivåhöjning i karttjänsten Vatten och klimat finns Användarguide till karttjänsten Vatten och klimat. Användarguiden kan användas för strategisk planering kopplad till VA samt hydrologisk och biologisk återställning. Kartlagren kan även användas av övriga aktörer som arbetar med att restaurera vattenmiljöer.

Användarguide till karttjänsten Vatten och klimatPDF

I karttjänsten Vatten och klimat finns också sandområden, potentiella reträttområden och för de stränder som riskerar erosion, samt där det är tillämpbart, har en ny strandlinje vid 1 meters havsnivåhöjning beräknats enligt Bruuns teori. För information om de kartlagren se Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet.

User Guide- Map Service Tool Water and ClimatePDF

English version of the user guide - Användarguide till kartjänsten vatten och klimat.

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighetPDF

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet med tillhörande kartskikt i karttjänsten Vatten och klimat är ett planeringsunderlag som systematiskt beskriver samtliga dynamiska sandstränder i Skåne på ett liknande sätt, och beräknar volymen sand inom området mellan kust och bebyggelse/infrastruktur. Verktyget är tänkt att fungera som stöd för kommuner vid planering av bebyggelse och åtgärder i närheten av sandstränder. I karttjänsten Vatten och klimat finns strandområden, potentiella reträttområden och för de stränder som riskerar erosion, samt där det är tillämpbart, har ett kartskikt med en ny strandlinje vid 1 meters havsnivåhöjning beräknats enligt Bruuns teori.

Inventory of coastal sandy areas – protection of infrastructure and planned retreatPDF

English version of the rapport Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet.

Kristianstadsslätten klimatmodellering

Grundvattenförhållandena på Kristianstadsslätten i ett förändrat klimat har modellerats, då det utgör en viktig grundvattenresurs som kan komma att påverkas av såväl framtida klimatförändringar och ändrade vattenuttag. Resultatet av modelleringen presenteras i rapporten Kristianstadsslätten klimatmodellering.

Kristianstadsslätten klimatsimuleringPDF

Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne

Länsstyrelsen Skåne presenterar en fördjupning av hur utmaningar kopplade till vatten kan integreras i fysisk planering i Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne. Ambitionen är att synliggöra vattnets betydelse för god planering och visa på vilka samordningsvinster samhället kan göra genom att tänka vatten.

Handbok för klimatanpassad vattenplanering i SkånePDF

Klimatanpassningsatlas för Skåne

Klimatanpassningsatlas för Skåne utgör en klimat- och sårbarhetsanalys för länet. Åtta områden där klimatförändringarna kommer påverka mycket pekas ut samt förslag på åtgärder som behöver vidtas för att anpassa samhället.

Klimatanpassningsatlas för SkånePDF

En regional översyn av sandområden längs Skånes kust presenteras i rapporten Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet. Sand kan fungera som ett bra skydd mot erosion för bakomliggande bebyggelse och analyser av mängden sand och dess skyddande förmåga har undersökts. I karttjänsten Vatten och Klimat presenteras information om volymen sand inom sandområden längs kusten. Områden har också pekats ut som potentiella reträttområden där ständerna skulle kunna lämnas för fri utveckling.

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighetPDF 

Förtydligande gällande verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet (2019)PDF

Karttjänsten Vatten och klimatlänk till annan webbplats

Har du råd att ligga lågt?  riktar sig till fastighetsägare och reder ut ansvarsfrågan vid översvämning. Broschyren ger tips vad fastighetsägare bör tänka på och konkreta tips på vad fastighetsägaren kan göra för att skydda sig mot översvämning.

Har du råd att ligga lågt?PDF

År 2012 gjorde SMHI på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne en analys och sammanställning av dagens och framtida klimat i Skåne län som finns att tillgå i rapporten Klimatanalys för Skåne.

Klimatanalys för Skåne länPDF

Kontakt