Livsmedel och vatten

Livsmedel och dricksvatten är viktiga frågor för länet. Tillsammans med Livsmedelsverket och kommunerna ansvarar vi för att kontrollera livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa.

Livsmedelskontroll

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna har tillsammans ansvaret för att kontrollera livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa. Länsstyrelsens uppgift är att samordna livsmedelskontrollen i länet och se om kommunerna sköter sitt arbete med livsmedelskontroll och följer lagstiftningen.

Livsmedelskontroll

Dricksvatten – vårt viktigaste livsmedel

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende i Sverige dricker vatten från enskilda brunnar och andra små anläggningar.                                             

Fastighetsägaren ansvarar för kontroll av dricksvattnet i den egna brunnen. Myndighetskontroll sker enbart av kommunalt dricksvatten och utförs lokalt av kommunerna och samordnas regionalt av länsstyrelserna.

Stöd till en säkrad dricksvattentillgång

Myndigheternas ansvar 

Tillsynsmyndigheten ger råd och information. Myndighetskontroll av brunnar sker om vattnet används vid allmän anläggning, som exempelvis campingplatser.

Dricksvatten (Livsmedelsverket)länk till annan webbplats

Kvaliteten på det kommunala dricksvattnet är god i Sverige, men problemen är större med vattnet från enskilda brunnar.

Fastighetsägaren/brunnsägaren ansvarar för skötseln av den egna brunnen och för vattenkvaliteten. I ansvaret ingår att kontrollera brunnen och prov på dricksvattnet bör tas minst vart tredje år. Om fler än två fastighe­ter är anslutna till samma brunn bör prov tas minst en gång per år. Om vattenkvaliteten inte är tillräckligt bra är fastighetsägaren/brunnsägaren skyldig att åtgärda problemen.

Den mest uppenbara hälsorisken med dålig dricksvattenkvalitet är akuta problem med mag- och tarmsystemet. Men kemiska ämnen i dricksvattnet kan också påverka till exempel njurar, skelett och tänder på längre sikt.

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

Med hjälp av utvecklingsmedel från Havs- och vattenmyndigheten har WSP Sverige AB tagit fram ett GIS-stöd. Stödet är tänkt att användas som underlag vid tillsyn och prövning av små avlopp för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

Kontakt