Föreskrifter i trafiken

Tycker du att en trafikregel på en väg utanför tättbebyggt område behöver ändras? Du kan lämna in förslag till Länsstyrelsen på att till exempel sänka hastigheten eller införa väjningsplikt.

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar. Vi kan till exempel besluta om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka.

Trafikverket beslutar om föreskrifter för hastighetsbegränsningar på det större vägnätet, 80-120 kilometer i timmen.

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

Om du tycker att en trafikregel behöver ändras kan du lämna in ett förslag till oss.

Vad är lokala trafikföreskrifter?

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis:

 • hastighetsbegränsning
 • stopp- eller väjningsplikt
 • huvudled
 • förbud mot fordonstrafik
 • förbud mot omkörning
 • förbud att stanna eller parkera

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i samband med evenemang, marknader eller tävlingar.

Vad bör förslaget innehålla?

Ditt förslag bör innehålla:

 • vilken sträcka förslaget gäller
 • en karta där du markerat sträckan
 • motivering till varför du anser att trafikregeln ska ändras eller införas

Vi kontrollerar att förslaget kommit rätt. Om ditt förslag på åtgärd ska beslutas av en annan myndighet, skickar vi det vidare till rätt myndighet.

Skicka ditt förslag till Länsstyrelsen via e-post eller med vanlig post.

Nya föreskrifter är inte alltid lösningen

Det går inte att reglera bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan.  

 • Beror trafikproblemen egentligen på att trafikanterna håller en för hög hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning ska du vända dig till Polismyndigheten.
 • Frågor om fartkameror, övergångsställen, varningsmärken och fysiska förändringar av en väg (exempelvis vägbulor) prövas av väghållaren (Trafikverket eller kommunerna).

Varsamhet gäller i första hand

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen.  Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder.

Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Trafikanterna kör för fort

Trafikanterna ska visa hänsyn till sina medtrafikanter och de som uppehåller sig på eller intill vägen. Oavsett vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen får trafikanten inte köra fortare än vad trafiksituationen medger.

Länsstyrelsen får in många förslag från privatpersoner och vägföreningar om hastighetssänkningar. De motiveras ofta med att trafikanterna kör för fort utanför huset eller på vägföreningens väg/-ar. Den eller de som lämnar förslag hänvisar till att deras hus ligger intill vägen samt till att barn och djur uppehåller sig intill vägen. De flesta förslagen leder inte till någon lokal trafikföreskrift. En av anledningarna till detta är att det är en fråga för Polismyndigheten att övervaka hastigheterna på vårt vägnät. Länsstyrelsen kan inte reglera bort att trafikanterna inte följer gällande hastighetsbegränsningar och inte är så varsamma som trafikmiljön kräver.

Förslag motiveras ofta med att vägen är en smal och krokig grusväg där det är olämpligt att hålla bashastigheten (70 kilometer i timmen).  En hastighetsbegränsning talar bara om vilken den maximalt tillåtna hastigheten är på vägsträckan. Hastighetsskyltarna visar inte vilken hastighet som är lämplig på hela vägsträckan.

Trafikanten är skyldig att anpassa hastigheten i förhållande till vägens standard, det vill säga sänka farten under tillåten hastighetsgräns.

Sikten är skymd

Länsstyrelsen får ofta in synpunkter på att man vill ha sänkt hastighet på grund av att sikten är skymd vid utfarter från fastigheter och vid vägkorsningar.

I ansvaret för väghållningen ingår att se till att vegetation som medför olägenheter för trafiksäkerheten tas bort. Det finns en skyldighet även för varje enskild fastighetsägare att se till att vegetationen på fastigheten inte inverkar negativt på trafiksäkerheten.

Är sikten skymd av vegetation ska detta åtgärdas genom röjning av vegetationen och inte genom sänkt hastighet.

Enskilda vägar

Den enskilda vägens ägare har bland annat möjlighet att sätta upp skyltar med rekommenderad hastighet och att bygga vägbulor.

Mer information på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förslag om lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsen kan endast fatta beslut om lokala trafikföreskrifter t.ex. hastighetsbegränsning utanför tättbebyggt område.

Förslag om hastighetskameror, övergångsställen, varningsmärken och fysiska förändringar kan inte prövas av Länsstyrelsen utan dessa frågor prövas av kommunen eller Trafikverket.

Läs all information på denna sida innan du fyller i och skickar ditt förslag. 

Gör så här:

 1. Fyll i i blanketten:
  Blankett för förslag om lokala trafikföreskrifterPDF
 2. Bifoga en karta där den aktuella vägsträckan är markerad.
 3. Skicka förslaget till:
  skane@lansstyrelsen.se

  eller

  Länsstyrelsen Skåne
  291 86 Kristianstad

När du lämnar ett förslag om tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Tänk på att ett förslag om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med ett evenemang eller liknande måste lämnas in minst 2 månader innan evenemanget ska äga rum (3 månader om ansökan gäller många vägar) för att Länsstyrelsen ska hinna besluta i ärendet och vägmärkena sättas upp.

Det är Trafikverket som ansvarar för uppsättning och nertagning av vägmärken. Kostnaden för Trafikverkets arbete får du betala om förslaget avser tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

Kontakt