Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ansvarar för att analysera och rapportera hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi stödjer även kommunerna i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen har olika uppdrag i de frågor som rör bostadsförsörjningen och bostadsmarknaden i länet. Vårt ansvar är att:

  • årligen ta fram en regional bostadmarknadsanalys
  • stödja kommunerna i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning
  • säkerställa kommunernas medverkan i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät
  • sammanställa uppgifter om värdeöverföringar i kommunala bostadsbolag.

Regional bostadsanalys

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket.

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2019

Bostadsbyggandet 2018 var rekordhögt. Nybyggda bostäder skapar dock inte tillräcklig rörlighet i det befintliga beståndet för att hushåll med låga inkomster ska kunna hyra eller köpa en bostad. Personer med låga inkomster har svårast på bostadsmarknaden. Enligt svaren i bostadsmarknadsenkäten 2019 gäller det framförallt grupperna ungdomar och nyanlända.

Regional bostadsmarknadsanalys 2019PDF

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

  • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning
  • Yttra sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser
  • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner

Handbok om bostadsförsörjning

Läs mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunernas bostadsförsörjning - handbok på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning

Här har Länsstyrelsen samlat alla skånska kommuners antagna riktlinjer för bostadsförsörjning. Tanken är att de kan användas av andra kommuner som tips och inspiration.

Uppföljning av kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning i Skåne

Länsstyrelserna fick i 2018 års regleringsbrev uppdraget att för respektive kommun inom länet redovisa och bedöma om de har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som uppfyller kraven i 2 § lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Detta är återrapporteringen. I Skåne har 25 av 33 skånska kommuner antagna riktlinjer för bostadsförsörjning (mars, 2018) som är framtagna enligt den nya lag som kom 1 jan 2014.

Uppföljning av kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning i SkånePDF

Bostadsbehov planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner

Länsstyrelsen Skåne fick i 2015 års regleringsbrev uppdraget att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. Rapporten redovisar ett bostadsbehov om cirka 7000 bostäder årligen 2015-2030 i Skåne. Beräkningarna av bostadsbehov är även redovisade för respektive kommun.

Bostadsbehov planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommunerPDF

Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande

Detta är slutrapport till Näringsdepartementet med övergripande resultat och slutsatser kring bostadsförsörjningsfrågorna kopplat till de som av olika skäl har det svårt på bostadsmarknaden. Den avslutar ett flertal uppdrag som länsstyrelserna gemensamt och var och en arbetat med på uppdrag av regeringen alltsedan 2012. Länsstyrelsen Skåne har haft i uppdrag att samordna länsstyrelsernas uppdrag. Utmaningen för aktörerna hösten 2017 är att hantera det nya tillståndet på bostadsmarknaden där hemlösheten och utanförskapet ökar samtidigt som det byggs många nya bostäder.

Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggandePDF

Bostadsmarknadsenkät

Boverket skickar årligen i december ut en bostadsmarknadsenkät till landets 290 kommuner. Boverket ansvarar för att administrera bostadsmarknadsenkäten, analysera kommunernas svar samt publicera analyser och öppna data från undersökningen. Länsstyrelsens roll är att ha kontakt med kommunerna i samband med undersökningen för att säkerställa att de svarar på enkäten och att svaren är relevanta.

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten

Länsstyrelsen Skåne har sedan förra året valt att sammanställa kommunernas svar i sin helhet. Redovisningen följer samma struktur som frågeformuläret från Boverket. Samtliga Skånes kommuner har besvarat årets enkät.

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2018PDF

Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska varje år lämna skriftliga uppgifter till Länsstyrelsen om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats. Vi sammanställer sedan uppgifterna från alla bolag i länet och lämnar en skriftlig rapport till Boverket senast den 1 oktober varje år. Boverket sammanställer uppgifterna till en nationell rapport. Boverket stödjer oss även i arbetet med att sammanställa och bedöma bolagens uppgifter.

Vilka uppgifter redovisar vi i rapporten?

  • Värdeöverföringar, både samlade och fördelade på olika former av värdeöverföringar.
  • Hur värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
  • Om värdeöverföringarna skett enligt undantagen från begränsningen och för vilka ändamål.

Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

Nätverket ska verka för en ökad förståelse och medvetenhet, och en gemensam bild, av den skånska bostadsmarknaden och dess drivkrafter. Nätverket arrangerar bland annat två stora konferenser årligen, Bostadsforum på hösten och Vårkonferensen på våren.

Skånskt Bostadsnätverks webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt