Tillstånd Natura 2000

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Exempel på när anmälan om samråd krävs:

 • anläggande av nya skoterleder
 • prospektering i vissa fjällområden
 • samt uppförande av renstängsel eller andra fasta anläggningar för renskötseln.

Exempel på andra tillfällen då det normalt är lämpligt att anmäla om samråd:

 • ordna större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Hur går ansökan till?

Ansökningsprocessen inleds med samråd med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de övriga som kan beröras av åtgärden eller verksamheten. Inför samrådet med Länsstyrelsen ska ett samrådsunderlag lämnas in. Samrådsunderlaget är ett dokument som övergripande beskriver den tänkta verksamheten eller åtgärden. Vid samrådsmötet lämnar Länsstyrelsen synpunkter på samrådsunderlaget.

Vid en ansökan om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram av sökanden. Detta är ett dokument som beskriver den miljöpåverkan som den planerade åtgärden eller verksamheten medför.

Syften med samråden är att säkerställa att miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och innehåll som behövs för tillståndsprövningen.

Du kan läsa mer om samrådet i länsstyrelsens information om samråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd.PDF

Underlag som behövs för ansökan

När samråden är avslutade lämnas en ansökan om tillstånd in till Länsstyrelsen. Ansökan ska bland annat innehålla en redogörelse för vad ansökan omfattar, kartunderlag, förslag på villkor för åtgärden eller verksamheten samt den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen.

I vissa fall prövas ansökan om tillstånd av någon annan än Länsstyrelsen. Detta gäller t.ex. om åtgärden eller verksamheten även utgör en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet eller en vattenverksamhet. I sådana fall ska ansökan om tillstånd prövas av Miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen tillsammans med prövningen av vattenverksamheten eller den miljöfarliga verksamheten.

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Kontakt