Miljöinvestering - engångsröjning av betesmark

Vill du röja betesmark för att öka natur- och kulturvärdet? Du kan söka stöd för engångsröjning av betesmark och slåtteräng för att du sedan ska kunna söka miljöersättning för den.

Stöd till miljöinvesteringar för engångsröjning av betesmark finns till för att öka natur- och kulturvärdet på betesmarker och slåtterängar som idag är delvis igenvuxna. Du kan få stöd för engångsröjning om det bidrar till att den röjda marken sedan kan uppfylla kriterierna för miljöersättningar för ängar eller beten med särskilt rika naturvärden, eller som behöver särskild skötsel.

Vem kan få stöd?

 • Lantbrukare
 • Andra markförvaltare

Du som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att utföra åtgärden.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Prioriteringen baseras på förekomsten av natur- och kulturmiljövärden och på möjligheten att sköta marken på lämpligt sätt framöver. Prioriteringen följer i stora drag följande punkter:

 • Förekomst av betes- och slåttergynnade arter
 • Förekomst av fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar
 • Goda förutsättningar till långsiktigt god hävd med lämpliga betesdjur, alternativt goda förutsättningar till långsiktigt god hävd av slåtterängen
 • Slåtterängar prioriteras framför betesmarker.
 • Marker i eller i anslutning till natura 2000- områden prioriteras

I Skånes handlingsplan för landsbygdsprogrammet finns prioriteringarna i sin helhet.PDF

Illustration i grönt med träd, buskar och betande ko.

Att tänka på när du gör din ansökan

Det är viktigt att du skickar in ett bra kartunderlag där det enkelt går att se vilket område du vill röja och var det ligger. Har du haft rådgivning ska dokument från rådgivningen också skcikas med din ansökan.
I ansökan kommer du också att behöva uppge:

 • Hur stort område du söker för, i hektar.
 • Att du kommer att söka miljöersättning för betesmarker och slåtterängar när röjningen är färdig och godkänd, samt vilken markklass du kommer att söka. Se Jordbruksverkets sida om miljöersättning till betesmarker och slåtterängar för mer information.
 • Hur du tänker genomföra röjningen.
 • Vilken tillgång på djur du har eller tänker ha när röjningen är klar.
 • Om det finns några höga natur- och kulturvärden på marken, till exempel hävd-gynnande växter, hotade arter eller fornlämningar.

Tänk på att du måste undersöka om det krävs tillstånd för att genomföra röjningen. Det kan till exempel gälla mark som har klassats som nyckelbiotop, biotopskyddat område eller ädellöv/hagmark av Skogsstyrelsen. Tillstånden ska du även skicka in tillsammans med din ansökan.

Hur stort är stödet?

Du får 5 000 kronor per hektar.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd, utan endast en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Kontakt