Vatten- och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Skånska vattenvårdsförbund och vattenråd

Det finns flera vattenvårdsförbund i Skåne. De ansvarar för övervakning av vattenområdet inom regionen samt organiserar vattenåtgärder.

Vattenråd är en ny samverkansform kring vattenområden. Aktörer inom ett eller flera avrinningsområden kan tillsammans bilda ett vattenråd, i vilket man diskuterar sig fram till ett gemensamt sätt att förvalta de lokala vattenresurserna.

Vattenrådet ska sträva efter att ha en helhetssyn över frågor som rör grundvatten, ytvatten och kustvatten, men rådet ska även skräddarsys efter områdets lokala behov. Ett vattenråd skall involvera alla som berörs och ge alla lika möjlighet att komma till tals.

Aktiva och väl fungerande vattenråd har förutsättningar att bli en viktig och inflytelserik röst i den samverkan som föregår beslut i vattenförvaltningsfrågor. Ett förslag som passerat genom ett vattenråd får en extra styrka genom att det är väl förankrat bland berörda aktörer.

Kontaktuppgifter till Skånska vattenvårdsförbund och vattenråd finns på webbplasten för Sveriges vattenorganisationerlänk till annan webbplats

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Kontakt