Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Du kan läsa mer om alla 16 miljökvalitetsmål på denna sida.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska särskilt:

  1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
  2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
  3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
  4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Mer information om miljömålsarbetet finns hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

Miljömålen i Skåne

Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska tillsammans med åtgärdsprogrammet vara vägledande för miljöarbetet i Skåne och det miljötillstånd som ska uppnås i länet.

  • Generationsmåletlänk till annan webbplats är ett övergripande mål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
  • Miljökvalitetsmålen (16 stycken, varav 15 gäller för Skåne) beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
  • Etappmålenlänk till annan webbplats är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.


Skånes mål är samma som de nationella målen: generationsmålet, miljökvalitetsmålen (med undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen. Skåne har därutöver ytterligare regionala mål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Läs mer om de regionala klimat- och energimålen.

Når vi miljömålen i Skåne?

Varje år bedömer Länsstyrelsen Skåne om vi kommer att nå miljökvalitetsmålen i tid. Till vår hjälp använder vi bland annat statistik som kallas miljömålsindikatorer och resultat från miljöövervakning. Vi beskriver vad som gjorts under året och analyserar vad som mer behöver göras. För tolv av målen bedömer vi om målen kommer att nås i tid och om utvecklingen är positiv eller negativ.

Vi bedömer att inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå kommer att nås till år 2020 i Skåne. Bedömningarna är desamma som i förra årets uppföljning för samtliga bedömda miljökvalitetsmål.

Länsstyrelsen Skåne ger årligen ut rapporten Miljötillståndet i Skåne, baserad på bedömningarna av miljömålen. Från och med år 2018 är rapporten digital.

Rapporten Miljötillståndet i Skåne finns på Skanesmiljomal.infolänk till annan webbplats

Andra webbplatser med information om läget för miljömålen:

Kontakt