Uthålliga kommuner i Skåne 2020

Under drygt tre år,2016-2019, lägger Länsstyrelsen Skåne genom projektet ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020” extra fokus på frågor som rör klimat och energi i den fysiska planeringen.

Målet med projektet är att öka kunskapen bland länets kommuner och berörda aktörer om att och hur vi kan integrera klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen. Projektet bidrar på så sätt till att Sverige på sikt uppnår de globala och nationella klimatmålen, regeringens ambition om en transportsnål samhällsstruktur samt visionen om noll nettoutsläpp till 2050.

Detta åstadkommer vi bland annat genom att inspirera och skapa ett ökat engagemang för frågorna genom en rad olika aktiviteter. Aktiviteterna vänder sig till såväl offentlig verksamhet (kommunernas politiker och tjänstemän) som näringsliv och enskilda individer.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och drivs i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne.

Kontakt