Fossilbränslefria kommuner i Skåne

Många skånska kommuner har anslutit sig till uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020. I flera olika projekt och nätverk arbetar vi för att kommunerna ska bli fossilfria.

Karta med olika kommuner och vilka projekt och nätverk de ingår i

Karta över skånska kommuner och vilka nätverk eller projekt de är med i kring arbetet med att bli fossilbränslefria.

Inspirationsnätverk 2.0

21 kommuner i Skåne har skrivit under uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Under 2018-2020 arbetar sju skånska kommuner med utfasningen av fossil energi, genom att delta i en förlängning av projektet Inspirationsnätverk för fossilbränslefria kommuner, kallat Inspirationsnätverk 2.0.

Ystad, Sjöbo, Landskrona, Östra Göinge, Lomma, Ängelholm och Kävlinge deltar. Nätverkets gemensamma träffar är även öppna för andra skånska kommuner.

Bland annat har deltagarna fått ta fram jämförande statistik över el, uppvärmning och transporter, för att få en bild av hur långt man har kvar till målet om 100 % fossilbränslefritt. Nu finns alltså jämförbar statistik för totalt 21 skånska kommuner. Gå in och titta hur din kommun ligger till i rapporten nedan!

Rapporten fler vill bli fossilbränslefria - Jämförelse av sju skånska kommuners fossilbränsleanvändning år 2018

Inspirationsnätverket finansieras av Energimyndigheten och sex deltagande kommuner. De får stöd i sitt arbete genom olika typer av konkreta verktyg och inspiration från framgångsrika åtgärder i andra kommuner. Det handlar bl.a. om beteendepåverkan för hållbart resande och resfria möten.

Under 2016-2018 arbetar tio skånska kommuner för att få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Projektet slutförs under våren 2019 då även en slutrapport kommer att publiceras.


Arbetet är uppdelat i två projekt, Fossilbränslefria kommuner i norra respektive södra Skåne, och leds av Klimatsamverkan Skåne. I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Logga Fossilbränslefria kommuner Norra Skåne
Logga Fossilbränslefria kommuner Södra Skåne

 

Vid projektets slut ska de deltagande kommunerna tillsammans i genomsnitt ha nått

  • 100% fossilbränslefri elanvändning
  • Minst 90% fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • Minst 50% fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter
Symbol drivmedel

Fem arbetspaket ska leda fram till målen

  • Kommunutmaningen: Kommunerna ska årligen inventera och sammanställa användning av fossila bränslen, men även informations- och spridningsarbete inom organisationen och till medborgare och media.
  • Fossilbränslefri fordonsflotta: Kommunerna ska inventera i vilken omfattning man använder fossila bränslen i den egna verksamhetens fordon och därefter ta fram och genomföra åtgärder för att nå målet.
  • Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska inventera nuvarande resor och analysera klimatpåverkan från sina tjänsteresor. Därefter ska man arbeta med åtgärder, till exempel främjande av webbmöten, beteendepåverkan för fossilfria alternativ och klimatväxling/intern klimatkompensation.
  • Fossilbränslefri uppvärmning: Kommunerna kommer att arbeta med sina leverantörer av fjärrvärme eller annan uppvärmningsenergi med syfte att efterfråga fossilbränslefria alternativ.
  • Samverkan med externa fastighetsägare: Här handlar det om att hitta lösningar för lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare (och alltså inte själva har rådighet över) respektive för lokaler som kommunen hyr ut till andra. Dialog och så kallade gröna hyresavtal är aktuella åtgärder.

Delrapporter i projektet

I rapporten ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet” lyfter vi fram berättelserna om Anneli, lokalvårdare i Eslöv, som använder Eslövs första cyklande städpool; om Daniel, näringslivsstrateg i Tomelilla, som sparar tid och pengar genom att använda webbmötesteknik; och om Himzo, enhetschef på serviceförvaltningen i Malmö, som har lyckats med ett betydelsefullt bränslebyte som ledde till enorma kostnadsbesparingar.

Första delrapporten: "Fossilbränslefria kommuner: En inventering av fossila bränslen i tio skånska kommuner"PDF

Andra delrapporten: "Full fart mot en fossilbränslefri framtid!"

Tredje delrapporten: "Sista stegen mot fossilbränslefrihet"

Vill du veta hur de tio kommunerna gjort?

kfsk.se/fbflänk till annan webbplats hittar du exempel på beslutsunderlag, checklistor, rutiner, policys, infomaterial och handlingsplaner. Du kan dessutom se inspirerande filmer. Ta hjälp av de tio kommunernas erfarenheter av att fasa ut fossila bränslen i egna fordon, upphandlade tjänster, tjänsteresor och uppvärmning.

kfsk.se/fbflänk till annan webbplats

Projektet Fossilbränslefria kommuner - vad händer sen?

Ansökan för ett fortsättningsprojekt är på gång.

 

Logga Europeiska regionalfonden

Projekten Fossilbränslefria kommuner i norra respektive södra Skåne finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) tillsammans med de tio medverkande kommunerna, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, via Klimatsamverkan Skåne.

Under 2018-2020 arbetar sex kommuner i Skåne med utfasningen av fossil energi, genom att delta i en förlängning av projektet Inspirationsnätverk för fossilbränslefria kommuner, kallat Inspirationsnätverk 2.0. ​

Ystad, Sjöbo, Landskrona, Östra Göinge, Lomma och Kävlinge kommuner deltar i nätverket som innebär att kommunerna på ett systematiskt sätt ska minska sin klimatpåverkan genom att fasa ut fossila bränslen. Nätverkets gemensamma träffar är även öppna för andra skånska kommuner.

Inspirationsnätverket finansieras av Energimyndigheten och deltagande kommuner. Kommunerna arbetar med att kartlägga och minska klimatpåverkan från bland annat sina fordon och tjänsteresor. De får stöd i sitt arbete genom olika typer av konkreta verktyg och inspiration från framgångsrika åtgärder i andra kommuner. Det handlar exempelvis om att ta fram gemensam statistik över energianvändningen och arbeta med resfria möten. Projektledningen kommer arbeta för att skapa synergieffekter genom att utöka erfarenhetsutbytet med kommuner i liknande projekt.

Resultat från kommunerna som deltog i första omgången av inspirationsnätverket - rapportering december 2018PDF

Under 2018-2020 deltar kommunerna Osby, Hörby, Svalöv och Åstorp i projektet Fossilbränslefria uppstartskommuner.

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Logga fossilbränslefritt Skåne

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före.

Läs mer om utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.länk till annan webbplats

Bli fossilbränslefri! Erfarenheter från tio framgångsrika kommuner i Skånelänk till annan webbplats

 

Kontakt