Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering. Fastighetsägare kan ansöka om stöd för energieffektivisering i vissa bostadsområden.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Nedan beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Från 2018 kan du få hjälp av dem i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Mål: minskad energianvänding

​​​​​​​"Energianvändningen i Skåne ska till år 2030 vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi." Det är ett av Skånes regionala klimatmål.

En viktig väg till att begränsa klimatförändringarna är att inte använda mer energi än nödvändigt. Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker effektivisera den befintliga energianvändningen genom att minska den eller genom att få ut mer nytta av den. Därmed ökar möjligheterna att helt och hållet övergå till förnybar energi.

Energieffektivisering hos små och medelstora företag

Generellt har svensk industri och tillverkande företag potential för en energieffektivisering på 10-20 procent. Genom att minska företagets energianvändning och öka användningen av förnybar energi kan företag både minska sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigat, förbättra arbetsmiljön och minska miljöpåverkan. Dessutom följer företagen också miljöbalken som säger att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Länsstyrelsen driver flera projekt för att stödja företagens energieffektivisering. Det finns även flera stöd att söka för energieffektivisering. Läs mer om stöd till företag på www.energimyndigheten.se/smflänk till annan webbplats och läs om våra projekt nedan.

 

Nätverk för energieffektivisering för små och medelstora företag

Små och medelstora företag med en energiförbrukning större än 1 GWh per år har möjlighet att delta i nätverk för energieffektivisering. Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne fungerar som koordinatorer för nätverken.

​​​​​Totalt kommer omkring 50 företag i Skåne​ erbjudas plats i ett av fem nätverk. Genom att delta i nätverken får företagen möjlighet att minska sina energikostnader och sin miljöpåverkan, stärka energikompetensen och även stärka varumärket gentemot kund.

I nätverket utbildas man i både organisatoriska frågor som ledningssystem, policy och handlingsplan och i tekniska åtgärder som till exempel belysning, ventilation, värmeåtervinning och kyla. Energieffektiviseringsnätverken är en nationell satsning som till största delen subventioneras av staten och stöd från EU.

Nätverken träffas tre-fyra gånger per år. Varje nätverk har en koordinator och en energiexpert kopplad till sig. Dessa kommer att kunna ge stöd till varje medlemsföretag både i grupp och enskilt mellan nätverksträffarna (cirka 150 timmar individuell rådgivning från energiexpert). Såväl nätverksträffarna som den individuella rådgivningen mellan träffarna ingår i medlemsavgiften som är 10 000 kronor/år.

Mer information om stöd till små och medelstora företag på ​Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vill du veta mer om energieffektiviseringsnätverken? Kontakta Ingela Valeur.


Projekt: Incitament för energieffektivisering

Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Projektet Incitament för energieffektivisering stödjer små och medelstora företag, som omfattas av miljötillsyn, att komma igång med energiarbetet.

​​För att tillsynspersonal och företag ska få ökad kunskap om energieffektivisering har ett metodstöd, eller en verktygslåda, tagits fram för projektet. Verktygslådan är utformad på ett sätt så att tillsynspersonal ska kunna ge bästa möjliga stöd inom energieffektivisering och för att små och medelstora företag ska kunna arbeta vidare på egen hand efter energitillsynen.

Målet är att 1500 st små och medelstora företag i hela landet år 2019 ska ha kommit igång med att minska sin energianvändning på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Projektet finansieras av EU:s nationella regionalfondsprogram och drivs av Energimyndigheten tillsammans med samtliga länsstyrelser i Sverige. Arbetet pågår under perioden år 2016–2019.

Mer information om projektet Incitament för energieffektivisering hittar du på Energimyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

I nyhetsbrevet hittar du senaste nytt om projektet i Skåne. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Skicka ett mejl till julia.martinsson@lansstyrelsen.se.

18-06-12 Sommar, sol och nyhetsbrev

Läs brevet här.PDF

18-03-16 Årets första nyhetsbrev

Inför kommande företagsbesök, stöd till företag och metoden Motiverande samtal. Läs brevet här.PDF

17-12-06 God jul och gott nytt år

Om gjuterier, enkäter och träffen i februari. Läs brevet här.PDF

17-11-13 Varmt välkomna på höstens träffar

Läs brevet här.PDF

17-09-28 Vad händer i höst? Och vad händer nästa år? 

Tidslinjen ger dig översikt. Läs brevet här.PDF

17-06-21 Välkommen till kommunnätverket för Incitament för energieffektivisering!

Om kommande seminarier och kartläggningen av hur Skånes kommuner arbetar med energi i tillsynen. Läs brevet här.PDF

Material till företag

Metodstöden består dels av stöd till tillsynspersonal och dels av konkreta verktyg som ger små och medelstora företag hjälp att effektivisera energianvändningen:

  • ​​​Material om e​nergiledning och hur företag kan arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågor.
  • Vägledningar som hjälper företag att välja åtgärder och bästa tillgängliga teknik för jordbruk, gjuterier, ytbehandling och stödprocesser.
  • Verktyg som hjälper företag att prioritera bland åtgärderna genom att kombinera både hållbarhetsaspekter, mervärden och ekonomiska kalkyler.
  • Inspirerande filmer med goda exempel inom energieffektivisering.

Verktygen presenteras av tillsynsmyndigheten för små och medelstora företag i samband med den ordinarie tillsynen under hela år 2018. Du hittar alla verktygen på Energimyndighetens webbsida.länk till annan webbplats 

 

Motiverande samtal i energitillsynen

I Skåne har nu tretton miljöinspektörer utbildats i hur samtalsmetodiken Motiverande samtal (MI) kan användas för att motivera företag att börja arbeta systematiskt med energieffektivisering.

Planering: Incitament för energieffektivisering

Här kan du läsa om vad som händer i projektet Incitament för energieffektivisering under 2017 till 2019.PDF

Tio kriterier för systematiskt energieffektiviseringsarbete

Här kan du läsa om de tio kriterierna, som bland annat används i projektets utvärderingsenkät. PDF

Instruktion för exempel på PP vid företagsbesök

Instruktion för exempel på PowerPoint vid företagsbesökWord

Presentation av ett företagsbesök med PowerPointmall

Film: Presentation av ett företagsbesök med PowerPointmalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel för bokningse-post till företagsbesök

Exempel på bokningse-post företagsbesökWord

Exempel för presentation till företagsbesök

Exempel på presentation vid företagsbesökPowerpoint


Projekt: Samordnad varudistribution i skånska kommuner

Genom att man samordnar varudistribution av kommunalt gods kan minska varutransporterna med mellan 60-80 procent inom kommunens gränser. Denna affärsmodell minskar klimatutsläpp och buller och ökar trafiksäkerheten. Den gör det även möjligt för kommuner att utöka andelen lokala livsmedelsleverantörer.

​​​​I detta projekt har Länsstyrelsen Skåne undersökt möjligheten att införa samordnad varudistribution i flera skånska kommuner. Inom projektet har också den första regionala kartläggningen i Sverige av kommuners inställning till samordnad varudistribution gjorts. Arbetet fortsätter med ett projekt där skånska kommuner får hjälp med att ta fram underlag till politiskt beslut om samordnad varudistribution. Därefter avser Länsstyrelsen Skåne söka medel till ett projekt för att införa samordnad varudistribution och göra Skåne till den ledande svenska regionen för samordnad varudistribution.​​

Vill du veta mer om samordnad varudistribution? Kontakta Hanna Savola.


Projekt: Förstudie om energieffektiva transportföretag

Länsstyrelsen Skåne genomför en förstudie för att kartlägga hur åkerier och transportföretag arbetar med energifrågor och energieffektivisering. Förstudien förväntas ligga till grund för ett större genomförandeprojekt med målet att hjälpa åkerier och transportföretag med energieffektiviserande åtgärder.

​Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, som bidrar till de globala klimatförändringarna, och regeringen har satt upp ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030.

I Skåne finns cirka 900 små och medelstora företag inom transportsektorn: åkerier, transportföretag och entreprenadföretag. Dessa företag har stor möjlighet att påverka de utsläpp som uppkommer i samband med transporter i Skåne.

Länsstyrelsen Skåne genomför en målgruppsanalys av transportföretagens energiarbete och deras behov.

 

Förstudien delfinansieras av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och syftar till att identifiera vilket behov som finns hos målgruppen och vilka åtgärder som skulle vara relevanta för ett transportprojekt i Skåne, samt engagera samarbetspartners till ett sådant. Förhoppningen är att flera företag ska vilja delta i ett transportprojekt för att minska sin energianvändning och på så sätt även bidra till minskad klimatpåverkan.

Logga Europeiska regionalfonden


Spillvärme – energi som kan komma till nytta

Skånska industrier producerar värme till ett värde av tiotals miljoner som i dagsläget bara spolas bort eller vädras ut. Studier visar att det finns en potential att fördubbla användandet av denna spillvärme. Genom att ta tillvara spillvärme (industriell restvärme) minskar resursanvändningen, vilket ger en bättre miljö och stärker företagens konkurrenskraft.

Idag är cirka 10 procent av Skånes fjärrvärmeproduktion spillvärmebaserad. För att kunna ta tillvara mer spillvärme i befintliga och planerade anläggningar krävs både gamla och nya tekniska lösningar. Särskilt inom lågtemperatursystem och energilagring finns det intressanta tekniska lösningar som inte uppnått sin fulla potential än.

 

Karta över Skåne med spillvärmepotential

Nuläge och potential

Spillvärme används i 10 fjärrvärmenät i Skåne, och sammanlagt levererades 0,68 TWh spillvärme till fjärrvärmenätet år 2012. Spillvärme är därmed den fjärde största tillförda energin efter biobränslen, avfallsförbränning och naturgas. Vissa skånska kommuner har redan idag stor andel spillvärme i sitt fjärrvärmesystem, exempelvis Höganäs, Helsingborg, Landskrona och Bromölla.

Vill du veta mer om spillvärme och dess potential? Kontakta Johannes Elamzon.

 

Energieffektivisering i vissa bostadsområden

Som fastighetsägare kan du söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

Kontakt