Översiktsplanering

Länsstyrelsens uppdrag i översiktsplaneringen handlar till stor del om att samordna och försvara statens intressen. Vi deltar vid samråd och avgränsningssamråd, redogör för statliga och mellankommunala intressen i aktualitetsprövningar och lämnar granskningsyttranden.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den vägleder beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsens roll i översiktsplanering är att företräda staten och yttra oss under samråd och granskning. Vi har i första hand följande uppdrag:

 • Samordnar och försvarar statens intressen.
 • Ger underlag och råd i frågor om de allmänna intressen som enligt 2 kapitlet i plan- och bygglagen, PBL behöver tillgodoses i översiktsplaneringen.
 • Ser till att riksintressen enligt 3–4 kapitlet i miljöbalken tillgodoses.
 • Ser till att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken följs.
 • Ser till att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är stämmer med första stycket i 7 kapitlet 18 § miljöbalken.
 • Ser till att frågor om användningen av mark- och vattenområden som sträcker sig över två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
 • Ser till att bebyggelse och byggnadsverk tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, och inte riskerar olyckor, översvämning eller erosion.

Aktualitetsprövning

Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod göra en aktualitetsprövning, för att avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.

Aktualitetsprövningen ska göras utifrån kraven på vad som ska framgå av översiktsplanen enligt 3 kapitlet 5 § i plan- och bygglagen. För att kunna bedöma aktualiteten behövs ett underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen används och om det tillkommit nya förutsättningar och anspråk. I arbetet med att ta fram underlag till aktualitetsprövningen har kommunen också en möjlighet att föra dialog med medborgarna.

Om hela eller större delen av planen bedöms vara föråldrad måste den revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit kan planen ändras genom fördjupning eller tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas.

Länsstyrelsens roll i aktualitetsprövningen

Minst en gång under varje mandatperiod ska Länsstyrelsen på eget initiativ redogöra för vilka statliga och mellankommunala intressen som kan vara av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Kommunen kan också begära en sammanfattande redogörelse.

Samråd

En översiktsplan ska upprättas eller ändras i samråd med både myndigheter, organisationer och allmänhet. Samrådet bör starta tidigt i processen och så långt möjligt ske löpande under planeringsprocessens gång. Resultatet av samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse.

Översiktsplanen ska samrådas med

 • Länsstyrelsen
 • berörda kommuner
 • regionala organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering av transportinfrastruktur.

Dessa ska få också möjlighet att delta i samrådet:

 • medborgare i kommunen
 • andra enskilda personer
 • andra myndigheter och olika sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Samrådet bör därför starta på ett tidigt stadium, när behovet av idéer är som störst och det ännu finns stora möjligheter att påverka.

Under samrådet ska kommunen redovisa

 • förslagets innebörd
 • skälen för förslaget
 • förslagets konsekvenser
 • planeringsunderlag av betydelse.

Länsstyrelsens roll i samrådet

Länsstyrelsen är en obligatorisk samrådspart och ska under samrådet samordna och försvara statens intressen. Det är vårt ansvar att hålla berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet. De statliga myndigheter som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa till oss.

Granskning

När det finns ett förslag till översiktsplan ska det ställas ut under minst två månader innan det ska antas av kommunfullmäktige. Den som vill lämna synpunkter under utställningstiden ska göra detta skriftligen till kommunen.

Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogöra för vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett till. Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt måste kommunen ställa ut förslaget på nytt. Om ändringarna endast gäller en viss del räcker det räcker det att kungöra förslaget och hålla det tillgängligt för granskning.

Länsstyrelsens roll under granskningen

Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som bifogas till översiktsplanen vid antagandet. I yttrandet ska det framgå om staten har något att anmärka mot planförslaget beträffande riksintressen, miljökvalitetsnormer, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, mellankommunal samordning eller hälsa och säkerhet.

Avgränsningssamråd för miljöbedömning

En ny eller ändrad översiktsplanering ska undersökas för att se om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen ska samråda hur omfattningen och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas. Detta kallas för avgränsningssamråd. Samrådet ska göras med Länsstyrelsen.

Avgränsningssamråd är en process som tidigare kallats för behovsbedömning. Sedan 1 januari 2018 är den inskriven i lagen under benämningen "undersökning". Undersökningen innebär att kommunen ska redovisa miljökonsekvenser i planen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kapitlet 11, 12 §§ i miljöbalken.

För översiktsplaner som har påbörjats före den 1 januari 2018 gäller fortfarande äldre föreskrifter för handläggningen och bedömningen.

Boverket har påbörjat arbetet med att ta fram en vägledning om miljöbedömningar för översikts- och detaljplan. Arbetet görs i samarbete med Naturvårdsverket.

Översiktsplanering i PBL kunskapsbanken

Läs mer om översiktsplanering i Boverkets handbok om plan- och bygglagen.

Översiktsplanering i PBL kunskapsbanken på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt