Havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat över förslag till statliga havsplaner för Sverige till regeringen som fattar beslut senast 2021. Länsstyrelsen stödjer arbetet på regional och kommunal nivå.

Många intressen ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt, nu och i framtiden. Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken.

Förslagen till havsplaner som lämnats till regeringen har tagits fram tillsammans med länsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner och bransch- och intresseorganisationer, som har fått lämna synpunkter på planerna.

Det är första gången Sverige får statliga havsplaner. När havsplanerna är beslutade ska de ge vägledning till myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd och förvaltar havet. Havsplanerna gäller för flera år framåt.

Tidplan för havsplaneringen

December 2019: Förslag till havsplaner har lämnats till regeringen som fattar beslut senast 2021.

Förslag till havsplaner och kartor finns på Havs- och vattenmyndigheten webbsida:

Havsplanering (Havs- och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats

Havsplanering i Skåne

HaV har identifierat Öresund som ett fördjupningsområde inom Östersjöns planområde, då området utnyttjas intensivt, samt har naturmiljöer som är värdefulla att bevara. Länsstyrelsen Skåne har därför beviljats särskilda projektmedel (”Beslut om bidrag från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö”) för att producera ett förslag till fördjupat planeringsunderlag för statlig planering i Öresund. Projektet påbörjades under våren 2016 och har resulterat i ett antal dokument och kartor. I projektet har ett flertal dialogmöten genomförts med kommunerna. Den 15 februari 2017 hölls en hearing där olika alternativ på användning av Öresund presenterades.

Planskiss och beskrivning

Planskissen visar förslag på användningar i Öresund. Beskrivningen är ett underlag som förklarar och motiverar valda användningar. Underlaget har använts av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) som hjälp för att ta fram samrådsförslag för statlig havsplan för Östersjöns- respektive Västerhavets planområden.

Planskiss Öresund

Beskrivning till planskiss ÖresundPDF

Planeringsförutsättningar i Öresund

En rapport, planeringsförutsättningar i Öresund är en fördjupad beskrivning av förutsättningarna för att planera i Öresund. Rapporten med bilagor är ett komplement för att få fördjupad förståelse för planskiss och planbeskrivning.

Redovisning av planeringsförutsättningar inom projektet fördjupat underlag för statlig planering i Öresund.PDF

Bilaga 1. Kartor över riksintressenPDF

Bilaga 2. Karta befintlig användning i ÖresundPDF

Bilaga 3. Karta, sammanställning av kommunernas översiktsplaner i ÖresundPDF

Bilaga 4. Exceldokument kommunal användningExcel

Fortsatt dialog med kommuner i Öresund

Ytterligare projektmedel beviljades i mars 2017 för att kunna förankra underlaget för statlig planering i Öresund genom dialoger med de politiska ledningarna i kommunerna. Projektet avslutades i februari 2018 med en redovisning av projektets dialogprocesser samt slutredovisning.

Sammanfattning kommundialogPDF

Slutredovisning ÖresundPDF

Kommunernas ansvar för kust- och havs­planering

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor, till exempel planering, miljö och näringslivsutveckling. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och tvärtom.

Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. I territorialvattnet kommer de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner att överlappa. Territorialvatten omfattar tolv nautiska mil ut från kusten.

Länsstyrelsens roll i havsplaneringen

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kommuners och regionala planeringsorgans deltagande i havsplaneringen. Vår uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på Havs- och vattenmyndighetens bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde:

  • Länsstyrelsen Västernorrland samordnar Bottniska viken.
  • Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar Östersjön.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar Västerhavet.

Planeringsunderlag för havsplanering

För att hjälpa till i havsplaneringen har Länsstyrelsen tagit fram en lista över tillgängliga geodata och en lathund för att hitta rätt geodata.

Kommuner har vanligtvis även eget underlag som beskriver havet och skärgårdens utveckling.

Lista över geodata för havsplaneringExcel

Lathund – Tillgång till geodata för havsplaneringPDF

Film om havsplanering

Susanne Gustavsson på Havs- och vattenmyndigheten berättar mer om havsplanering.

Mer information om havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten leder arbetet med den statliga havsplaneringen.

Havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Boverket har information om kommuners ansvar för fysisk planering och kopplingen till havsplaneringen.

Havsplanering på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt