Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Havsplanering

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Länsstyrelsen stödjer arbetet på regional och kommunal nivå.

Många intressen ska samsas om havet – sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt, nu och i framtiden.

Statliga havsplaner beslutade av regeringen

Den 15 februari 2022 fattade regeringen beslut om att anta Sveriges första statliga havsplaner.

De statliga havsplanerna visar statens samlade syn på hur havet ska användas i Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Grundtanken är att hav, liksom land, behöver ekosystembaserad fysisk planering, för vägledning till myndigheter, kommuner, domstolar och företag.

Havsplanerna har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i bred samverkan. Arbetet med planerna har pågått i många år och under processen har bland annat länsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner, bransch- och intresseorganisationer och lokala föreningar kunnat lämna synpunkter på planerna.

I samband med beslutet om havsplaner har regeringen gett Energimyndigheten, HaV och flera andra centrala myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för havsbaserad vindkraft. Arbetet med underlagen ska samordnas av Energimyndigheten. Enligt uppdraget ska HaV samtidigt inleda en ny planeringsomgång för att ta fram nya förslag till havsplaner.

De beslutade havsplanerna och kartor finns på Havs- och vattenmyndigheten webbplats:

Havsplaner på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering

Länsstyrelserna ger ut ett nyhetsbrev där vi berättar om arbetet med såväl den statliga havsplaneringen som den kommunala planeringen av kust och hav. Nyhetsbrevet ges ut 2-3 gånger per år. Vi belyser också andra frågor som kopplar till havs- och kustplanering.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering (februari 2022) Länk till annan webbplats.

Havsplanering i Skåne

HaV har identifierat Öresund som ett fördjupningsområde inom Östersjöns planområde, då området utnyttjas intensivt, samt har naturmiljöer som är värdefulla att bevara. Länsstyrelsen Skåne har därför beviljats särskilda projektmedel (”Beslut om bidrag från anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö”) för att producera ett förslag till fördjupat planeringsunderlag för statlig planering i Öresund. Projektet påbörjades under våren 2016 och har resulterat i ett antal dokument och kartor. I projektet har ett flertal dialogmöten genomförts med kommunerna. Den 15 februari 2017 hölls en hearing där olika alternativ på användning av Öresund presenterades.

Planskiss och beskrivning

Planskissen visar förslag på användningar i Öresund. Beskrivningen är ett underlag som förklarar och motiverar valda användningar. Underlaget har använts av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) som hjälp för att ta fram samrådsförslag för statlig havsplan för Östersjöns- respektive Västerhavets planområden.

Planskiss Öresund

Beskrivning till planskiss Öresund Pdf, 2 MB.

Planeringsförutsättningar i Öresund

En rapport, planeringsförutsättningar i Öresund är en fördjupad beskrivning av förutsättningarna för att planera i Öresund. Rapporten med bilagor är ett komplement för att få fördjupad förståelse för planskiss och planbeskrivning.

Redovisning av planeringsförutsättningar inom projektet fördjupat underlag för statlig planering i Öresund. Pdf, 2.4 MB.

Bilaga 1. Kartor över riksintressen Pdf, 3.9 MB.

Bilaga 2. Karta befintlig användning i Öresund Pdf, 605.7 kB.

Bilaga 3. Karta, sammanställning av kommunernas översiktsplaner i Öresund Pdf, 127.2 kB.

Bilaga 4. Exceldokument kommunal användning Excel, 15 kB.

Fortsatt dialog med kommuner i Öresund

Ytterligare projektmedel beviljades i mars 2017 för att kunna förankra underlaget för statlig planering i Öresund genom dialoger med de politiska ledningarna i kommunerna. Projektet avslutades i februari 2018 med en redovisning av projektets dialogprocesser samt slutredovisning.

Sammanfattning kommundialog Pdf, 115.4 kB.

Slutredovisning Öresund Pdf, 135.9 kB.

Kommunernas ansvar för kust- och havs­planering

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor, till exempel planering, miljö och näringslivsutveckling. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och tvärtom.

Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. I territorialvattnet kommer de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner att överlappa. Territorialvatten omfattar tolv nautiska mil ut från kusten.

Länsstyrelsens roll i havsplaneringen

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kommuners och regionala planeringsorgans deltagande i havsplaneringen. Vår uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på Havs- och vattenmyndighetens bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde:

  • Länsstyrelsen Västernorrland samordnar Bottniska viken.
  • Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar Östersjön.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar Västerhavet.

Planeringsunderlag för kust- och havsplanering

I Länsstyrelsens webbtjänst Planeringskatalogen hittar du statliga planeringsunderlag för arbetet med fysisk samhällsplanering. I tjänsten kan du filtrera ut underlag som är särskilt viktiga vid kust- och havsplanering.

Så hittar du underlag i Planeringskatalogen

För att hitta de underlag som kan vara användbara för kust- och havsplanering söker du i fritextfältet på ordet ”havsplanering”. Sök i fritextfältet efter att du avgränsat din sökning geografiskt på din kommun. Du kan kombinera flera olika sökkriterier för att filtrera fram enskilda sakområden och teman.

Kontakta oss om Planeringskatalogen

Kontakta oss om du har frågor om planeringskatalogen. Skicka din fråga via e-post till planeringskatalogen@lansstyrelsen.se.

Kontakt