Goda exempel och vägledning

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här samlar vi goda exempel att inspireras av, både på regional och nationell nivå.

​Landskapsanalyser i Kristianstad

Kristianstads kommun har genomfört ett projekt där man tittat på grön infrastruktur och ekologiska spridningssamband i kommunen. Ett spridningssamband visar hur en viss grupp av arter kan tänkas flytta sig i landskapet. Med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) har kommunen gjort analyser av fyra naturtyper och arter knutna till dessa. Dessutom har man även gjort mer översiktliga analyser på uttrar och vadarfåglar.

Resultaten av analyserna visar att stora delar av kommunen sannolikt har goda förutsättningar för att upprätthålla hög biologisk mångfald och att det finns potential att restaurera många naturmiljöer. Resultaten visar också att det finns områden där det råder brist på habitat och god konnektivitet (möjligheten till spridning och möjligheter för djur och växter att ta sig förbi hinder i landskapet, t.ex. en väg).

Grönplan 2017 – ekologiska samband, Kristianstads kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du förslag på andra goda exempel? Skicka ditt förslag till Länsstyrelsen Skåne
Gudrun Berlin

Restaurering av strandängar och ekhagar i Nyköping

Återställande av vattendrag i Lögdeälven

Återställande av vattendrag i Klingavälsån och Fyledalen

Fjärilslandskapet i Jämtkrogen

Att arbeta med grön infrastruktur innebär att du jobbar med hela landskapet. För att kunna göra detta behövs initiativ från alla aktörer: markägare, myndigheter, föreningsliv, kommuner, med flera. Här har vi samlat information om olika typer av stöd till dig som vill bidra till arbetet.

Vägledningar och andra lästips

Odlingslandskapet

Jordbruksverket har mycket information till dig som är markägare. På Jordbruksverkets webbplats kan du bland annat läsa om hur du kan utnyttja dina ekologiska fokusarealer (arealer inom förgröningsstödet som kan förbättra den biologiska mångfalden) så att de gynnar nyttodjur, fåglar och vilt. Där finns också mer information om hur du kan hjälpa honungsbin och vilda pollinatörer. På Jordbruksverkets webbplats finns också konkreta exempel från gårdar där man lyckats gynna den biologiska mångfalden med enkla och billiga medel.

Mångfald på slätten, Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverket har också ett nyhetsbrev där de berättar om allt som är nytt i arbetet med att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Nyhetsbrevet vänder sig i första hand till dig som är rådgivare, men naturligtvis är även andra läsare välkomna att ta del av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet "Hävdat" på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Limniska vattenmiljöer

Havs- och vattenmyndigheten har gett ut en rapport om ekologisk restaurering av vattendrag. De beskriver åtgärderna i både text och bild, till exempel hur du skapar fiskvägar och anlägger lekområden.

Ekologisk restaurering av vattendrag, Havs- och vattenmyndigheten
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På vår webbplats finns mycket information om vattenverksamhet och hur du går till väga för att gynna biologisk mångfald och få en bättre vattenmiljö.

Restaurera vattenmiljöer, Länsstyrelsen Skåneöppnas i nytt fönster

Skogen

Skogsstyrelsen har mycket information för dig som vill utföra naturvårdande skötsel i skogen och som vill arbeta med god miljöhänsyn i ditt skogsbruk.

Naturvård, Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målbilder för god miljöhänsyn, Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekonomiskt stöd

Om du som markägare eller kommun vill göra konkreta åtgärder för den gröna infrastrukturen och biologisk mångfald så finns det ett flertal bidrag du kan söka.

Våtmarksstödet (miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet)
Bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet.

Anlägga våtmark, Länsstyrelsen Skåneöppnas i nytt fönster

LONA- Lokala naturvårdssatsningen

Bidrag till bland annat restaureringar, utredningar, inventeringar, kommunala naturreservat och friluftslivsåtgärder. Ansökan en gång om året (1 dec).

LONA - Lokala naturvårdssatsningen, Länsstyrelsen Skåneöppnas i nytt fönster

Investeringar i natur- och kulturmiljöer

Bidrag till restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, återskapande av park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer samt anläggning och restaurering av småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer. Löpande ansökan.

Investeringar i natur och kulturmiljöer, Länsstyrelsen Skåneöppnas i nytt fönster

Var finns pengarna?

För att underlätta för dig som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder har Länsstyrelsen Skåne gjort en sammanställning av vilka stöd och bidrag som du kan söka, och var du hittar mer detaljerad information om dessa.

Sammanställningen Var finns pengarna?PDF

Vad menas med att stärka den gröna infrastrukturen? Detta skiljer sig till viss del åt beroende på om din fastighet ligger i en värdetrakt eller inte. Var värdetrakterna ligger kan du se i karttjänsten webb-GIS.

I en värdetrakt är det ofta klokt att prioritera naturvärden som syftar till att stärka den utpekade naturtypen. Detta innebär åtgärder som ökar arealen, förbättrar kvalitén eller minskar avståndet mellan naturtypsytor. För naturtypen gräsmark t ex, innebär det rent konkret:

Åtgärder som ökar arealen av utpekade naturtyper t ex:

 • Restaurera betesmarker
 • Slå väg- & åkerrenar
 • Öppna för nya samarbeten, t ex beta ledningsgator
 • Nyskapa (blivande artrika) gräsmarker

Åtgärder som syftar till att förbättra kvalitet t ex:

 • Håll efter igenväxningsvegetation
 • Ingen tillskottsutfodring
 • Styr betestryck genom fållor
 • Skapa eller gynna bryn, solvarma gläntor, sandblottor och spara döda träd.

Åtgärder som syftar till att minska avstånd:

 • Restaurera eller nyskapa gräsmarker som ligger inom spridningsavstånd från befintliga gräsmarker.
 • Sammanbinda gräsmarker i landskapet genom korridorer eller ”naturtypsöar”

.

Utanför en värdetrakt är spannet av lämpliga åtgärder bredare än inom en värdetrakt. Att stärka ekosystemtjänster kan t ex innebära att:

 • Gynna eller skapa våtmarker – de förbättrar förutsättningarna för grundvattenbildning vilket ger bättre förutsättningar för vattenförsörjning vid torrperioder. De minskar även risken för översvämningar.

 • Gynna eller skapa bryn – de förbättrar förutsättningarna för pollinatörer och andra nyttoinsekter.

 • Anlägga funktionella kantzoner – kantzoner minskar växtnäringsläckage, kan gynna pollinerare och utgör livsmiljö för naturliga fiender till skadeinsekter.

 • Överlag öka variationen i jordbrukslandskapet.

 • Bevara betesmarkerna är alltid viktigt!

Kontakt