Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Länsstyrelsens uppdrag i detaljplaneringen handlar till stor del om att samordna och försvara statens intressen, och se till att planer följer miljöbalkens och plan- och bygglagens bestämmelser.

Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare.

Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen

Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplanläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. Beroende på omfattningen på det som ska prövas och omständigheter i det enskilda fallet kan det även ställas krav på att lämpligheten prövas i en detaljplaneprocess innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. Detta kallas detaljplanekravet eller plankravet. Det aktualiseras vid prövning av bygglov och förhandsbesked.

I arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i 3–4 kapitlet i miljöbalken.

När ska bebyggelse prövas med detaljplan?

Bebyggelse ska prövas med detaljplan om åtgärden gäller:

 • En ny sammanhållen bebyggelse – om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen.
 • En bebyggelse som ska förändras eller bevaras – om regleringen behöver ske i ett sammanhang.
 • Ett nytt byggnadsverk, som inte är ett vindkraftverk, vars användning får betydande inverkan på omgivningen
 • Ett nytt byggnadsverk, som inte är ett vindkraftverk – om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.
 • Ett nytt byggnadsverk, som inte är ett vindkraftverk, som placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
 • Åtgärder som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Processen för detaljplaner

Planläggning med detaljplan ska användas för att säkerställa att mark- och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till skick, läge och behov. Kommuner tar fram detaljplaner enligt en väl definierad process för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt, för att se till berörda får insyn och för att förankra förslaget.

Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015.

E-tjänster för inlämning av detaljplanehandlingar

Länsstyrelsen har tagit fram e-tjänster för inlämning av planhandlingar, som en del i arbetet med att utveckla en effektivare och mer digital planhandläggning. E-tjänsterna kan användas för att skicka in detaljplaner i detaljplanens olika skeden (t ex samråd, granskning, antagande). En separat e-tjänst finns för meddelande om laga kraft, samt laga kraft-handlingar.

E-tjänst inlämning av planhandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst meddelande laga kraft och inlämning laga kraft handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manual till e-tjänsterna (pdf) Pdf, 863.3 kB.

Boka rådgivande planmöte

Länsstyrelsen i Skåne har stående tider på torsdagsförmiddagar för rådgivning till kommunerna gällande planfrågor. Mötena vänder sig främst till kommunens planarkitekter som arbetar med planprogram, detaljplaner och miljöbedömningar. Från Länsstyrelsens sida deltar planhandläggare och vid behov sakkunniga från Länsstyrelsens olika verksamheter.

För att boka ett planmöte, fyll i mötesformuläret nedan och skicka det till enheten för samhällsplanering. Se e-postadress längst ned på sidan. Länsstyrelsens detaljplanesamordnare Lisa Hofer kommer därefter att ta kontakt med er.

Mötesformulär Word, 63.6 kB.

Länsstyrelsens uppdrag

Under processen med detaljplaner ska Länsstyrelsen vid samråd och granskning ta till vara på och samordna de statliga intressena. De myndigheter som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföra synpunkterna till oss. I vårt uppdrag att företräda och samordna statens intressen i enskilda planärenden kan det ibland innebära att vår sammanvägda bedömning kan behöva gå emot ett visst statligt intresse.

Om förslaget till detaljplan rör skogsmark hämtar vi in yttrande från Skogsstyrelsen.

Vid samråd och granskning tittar vi särskilt på att:

 • planen tar hänsyn till riksintressen enligt 3–4 kapitlet miljöbalken
 • planen följer miljökvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet miljöbalken
 • strandskydd enligt 7 kapitlet i miljöbalken inte upphävs i strid mot gällande bestämmelser
 • frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt
 • bebyggelse eller byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet, och inte riskerar olyckor, översvämning eller erosion.

Samråd

Vår uppgift är att hålla andra berörda statliga myndigheter informerade under samrådet. Vi underrättar inte Lantmäteriet eller myndigheter som är sakägare, och som kommunen därför ska samråda med.

Om detaljplanen har stöd i översiktsplanen behöver vi endast underrätta de myndigheter som har haft invändningar mot översiktsplanen eller är särskilt berörda.

Granskning

Under granskningstiden yttrar vi oss om planförslaget enligt vår bedömning uppfyller miljöbalkens och plan- och bygglagens bestämmelser.

Om vi anser att förslaget strider mot bestämmelserna kan vi överpröva kommunens beslut att anta planen. Om vi planerar att göra det kommer det framgå i yttrandet.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss