Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till oss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan för ditt företag via vår e-tjänst. Du kan anmäla intresse för flera län. Tänk på att ditt företags intresseanmälan behöver förnyas varje år. Om förutsättningarna inom ditt företag ändras behöver anmälan justeras eller kompletteras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Vi inleder ett anbudsförfarande om:

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande.

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Anbud arkeologisk undersökning Skanör 6:244 - Fornlämning L1989:5374 dnr 431-21154-2021 (anbud uppdragsarkeologi)

Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB planerar att enligt gällande detaljplan för området bygga på fastigheten Skanör 6:244 och har därför ansökt om tillstånd till ingrepp i fornlämning. I samband med exploateringsplanarena genomfördes arkeologiska förundersökningar där det konstaterades att en av berörda lämningarna måste slutundersökas innan exploateringen kan tillåtas.

Med anledning av den planerade exploateringen erbjuder Länsstyrelsen undersökare att lämna anbud på en arkeologisk undersökning. Undersökning omfattar delar av fornlämningen L1989:5374. Fornlämningen utgörs av stadslager efter Skanörs äldre bebyggelse. Lämningarna som påträffades under förundersökningarna kunde dateras till medeltid och undersökningen kan bidra med ny kunskap om den medeltida Skånemarknad. Undersökningsytan uppgår till 2035 kvadratmeter och det kan förväntas anläggningar i minsta två stratigrafiska nivåer.

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2022-04-24

Sista dag för inlämnande av frågor rörande anbudet är 2022-04-12

Anbud arkeologisk undersökning Väg E22

Fjälkinge-Gualöv, Fjälkinge 42:1>1, Fjälkinge 19:2>1, Fjälkinge 28:7, Fjälkinge 28:29>1 och Trolle-Ljungby Samfällighet 1, fornlämning L2019:4277, L1991:8669, L1986:8923, L1986:8924 och L1985:146, Kristianstad och Bromölla kommuner (dnr 431-12391-2021, Anbud uppdragsarkeologi)

Trafikverket avser att bygga ut vägavsnittet mellan Fjälkinge och Gualöv i nordöstra Skåne till motorväg, för att uppnå en ökad säkerhet och förbättra framkomligheten. Den aktuella vägsträckan har mellan åren 2015 och 2020 varit föremål för flera arkeologiska insatser. Efter den arkeologiska förundersökningen 2020 konstaterades att fem av de berörda fornlämningarna måste slutundersökas innan exploateringen kan tillåtas.

Med anledning av den planerade utbyggnaden erbjuder Länsstyrelsen undersökare att lämna anbud på en arkeologisk undersökning. Undersökningen omfattar fem fornlämningar (L2019:4277, L1991:8669, L1986:8923, L1986:8924 och L1985:146), samtliga bestående av boplatsområden. Inom tre av objekten finns även potential för gravar. Lämningarnas datering spänner från tidigneolitikum till yngre järnålder, med tyngdpunkt i bronsålder och äldre järnålder. Undersökningsytan uppgår till 31 389 kvm (cirka 3,1 ha).

Anbud ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2022-04-14.

Sista dag för inlämnande av frågor rörande anbudet är 2022-04-08.

Inlämnande av anbud

Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. Anbud tas ej emot på annat sätt. All kommunikation ska ske via Tendsign.

Kontohavarens organisationsnummer och kontaktuppgifter (inloggningsid hos TendSign) ska vara identiska med anbudsgivarens. Endast ett anbud får lämnas per inloggningsid, lämnas flera anbud förkastas alla utom det senaste.

Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver enbart en registrering på www.tendsign.com Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vid frågor om tendsign kontakta Länsstyrelsens upphandlingsenhet, upphandling.skane@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne