Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd till hembygdsgårdar

Vill du utveckla din hembygdsgård? Du kan få stöd för att till exempel rusta upp byggnader och göra hembygdsgården till en attraktiv mötesplats.

Projektstöd för hembygdsgårdar finns till för att ta tillvara på och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan få stöd för att till exempel restaurera byggnader eller förbättra tillgänglighet och information till besökare.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Utlysningar i Skåne - STÄNGD

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. För närvarande har vi ingen utlysning, om vi öppnar en kommer vi att informera om det på den här sidan. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås.

Skånes kulturmiljöer utgör en betydande resurs för landsbygden. Lokalt engagemang, bygdegemenskap och turistnäring har ofta kulturmiljön som grund.
Kyrkor, byggnadsminnen och fornlämningar har ett skydd genom Kulturminneslagen och för dessa finns särskilt riktade stöd att tillgå. Mycket kvarstår dock att skydda av landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

För att kunna bevara, använda och utveckla dessa behövs ekonomiska resurser och engagemang, såväl privat som offentligt. Ett hot mot landsbygdens kulturmiljöer är exploatering, men även bristande ekonomiska resurser.

Länsstyrelsen Skåne utlyser 2 400 000 kronor för att stimulera investeringar som syftar till att tillgängliggöra hembygdsgårdar*. Denna utlysning riktar sig till föreningar, och projekten ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden. Du kan söka stödet mellan den 1 oktober 2021 och den 31 januari 2022.

*Definition hembygdsgård: En eller flera byggnader som har ett historiskt värde för lokalsamhället och en social funktion i en bygd och som är öppen för allmänheten.

Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter, resterande 10 procent ska finansieras med privata medel.

Du kan få stöd för:

Inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny fast inredning samt köp av tjänst för att planera och genomföra en investering som avser:

 • restaurering, om- och tillbyggnad av hembygdsgård, inklusive investeringar som bidrar till att hembygdsgården blir mer tillgänglig för olika människor,
 • faciliteter för information till besökare om bygden kopplat till hembygdsgården,
 • uppförande av ny anläggning i anslutning till hembygdsgården för service till besökande,
 • restaurering, om- och tillbyggnad av annan kulturhistorisk byggnad som ingår i hembygdsgårdens verksamhet.

Om investeringen avser bevarande av kulturmiljö får stöd enligt punkterna ovan även lämnas för inköp av återanvänt material.

Det är viktigt att den planerade insatsen inte påverkar hembygdsgårdens kulturhistoriska värde på ett negativt sätt. Om du är osäker bör du rådgöra med någon byggnadsantikvarie, t ex på Regionmuseet, innan du skickar in din ansökan.

För byggnader som är byggnadsminnen behöver du ett tillstånd från Länsstyrelsen för att kunna genomföra din planerade insats. Du måste inte ha fått tillståndet när du skickar in din ansökan om stöd, men du måste ha det för att kunna få ett eventuellt beviljat stöd utbetalt. Därför är det bra att i god tid kontakta Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen för att se vad som gäller i ditt fall (kontaktuppgifter längst ner på sidan). Länk till annan webbplats.

Ett projekt kan pågå som längst t.o.m. 31 maj 2024, då ska projektet vara slutredovisat.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För att säkert välja rätt inriktning på din ansökan, se vårt informationsblad. Pdf, 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Notera även att samtliga utgifter ska redovisas under kostnadsslaget ”Investeringar” i ansökansbudgeten.

Om du söker för en förenings räkning, behöver du registrera en fullmakt hos Jordbruksverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att fullmakten ska skickas per post till Jordbruksverket. Adress står på blanketten. Tänk på att registreringen hos Jordbruksverket kan ta cirka en vecka, så var i god tid.

Börja i tid

Det kan ta tid att göra ansökan i e-tjänsten. Fyll därför i alla dina uppgifter och lägg in bilagor så snart du har underlagen klara.
Ansökan måste vara komplett i e-tjänsten när utlysningen stängs, annars kommer den att avslås. För att kontrollera om din ansökan är komplett, titta på sidan 9, ”Granska och skicka in”, i ansökan. Där framgår om ansökan behöver kompletteras och i så fall med vad. Om du är osäker, kontakta oss på Länsstyrelsen, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktigt att veta om din ansökan

 • Stöd kan endast ges till projekt som genomförs på landsbygden eller i orter med upp till 3 000 invånare.**
 • Inom utlysningen finns inget krav på offentlig medfinansiering.
 • För tillfället är det bara möjligt att söka inom utlysningen och enligt de begränsningar som gäller för den. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås.
 • Ansökningar inskickade av andra än föreningar kommer att avslås.
 • Bifoga underlag, som bilaga till ansökan i e-tjänsten, som bekräftar att den planerade insatsen är förenlig med byggnadens kulturhistoriska värden.
  OBS att detta är en obligatorisk bilaga som krävs för att ansökan ska betraktas som komplett.
 • Kostnader och aktiviteter som uppkommer innan ansökan skickas in, kan aldrig bli berättigade till stöd.
 • De satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål, kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och för att kunna jämföra dem med varandra, används urvalskriterier. För att underlätta för dig som sökande har vi sammanställt urvalskriterierna i ”Ansökanshjälpen”. Pdf, 196.2 kB.

Vi kommer att fatta beslut senast under maj 2022.

Hör av dig till oss om du är osäker på vad som gäller, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammets stöd till investeringar inom Natur- och Kulturmiljö på landsbygden.

**Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig, eller så kan du gå in på SCB:s webbplats och ta reda på det.
Befolkningstäthet per kvadratkilometer i SCB:s statistikdatabas. Länk till annan webbplats.

Hur stort är stödet?

Om du är en företagare som äger fastigheten där investeringen ska göras behöver du finansiera 50 procent av utgifterna själv. Om du är en annan privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv. I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringsstöd för hembygdsgårdar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt