Stöd till hembygdsgårdar

Vill du utveckla din hembygdsgård? Du kan få stöd för att till exempel rusta upp byggnader och göra hembygdsgården till en attraktiv mötesplats.

Utlysningar i Skåne - STÄNGD

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning.
En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning.
För närvarande har vi ingen utlysning. När vi öppnar en utlysning kommer vi att informera om det på den här sidan.

Om stödet

Projektstöd för hembygdsgårdar finns till för att ta tillvara på och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan få stöd för att till exempel restaurera byggnader eller förbättra tillgänglighet och information till besökare.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

 • Om du är en företagare som äger fastigheten där investeringen ska göras behöver du finansiera 50 procent av utgifterna själv.
 • Om du är en annan privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv.
 • I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

 • Om offentliga aktörer är sökande ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna ska finansieras av övrigt offentligt stöd.
 • Om sökanden är ett företag som äger fastigheten där insatsen görs finns inget krav på övrigt offentligt stöd.
 • I övriga fall ska minst 22,5 procent av de stödberättigande utgifterna finansieras av övrigt offentligt stöd.

För nedanstående insatser finns det möjlighet att söka medfinansiering (övrigt offentligt stöd) från Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet:

 • restaurera, bygga till eller bygga om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive investeringar som bidrar till att hembygdsgården blir mer tillgänglig för olika människor
 • faciliteter för information till besökare om bygden kopplat till hembygdsgården
 • återskapande av trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården

Den miljö eller byggnad som berörs ska bedömas ha kulturhistoriskt värde. Observera att du måste göra en separat ansökan för att söka medfinansieringen!

För mer information om stöden kontakta:

Landsbygdsprogrammet: Lisbet Smolka Ringborg tfn 010-224 16 36 eller lisbet.smolka-ringborg@lansstyrelsen.se

Kulturmiljöbidraget: Britta Roos tfn 010-224 12 90 eller britta.roos@lansstyrelsen.se

Här kan du läsa mer om kulturmiljöbidraget.

Skånes prioritering

Skånes kulturmiljöer utgör en betydande resurs för landsbygden. Lokalt engagemang, bygdegemenskap och turistnäring har ofta kulturmiljön som grund.
Kyrkor, byggnadsminnen och fornlämningar har ett skydd genom Kulturminneslagen och för dessa finns särskilt riktade stöd att tillgå. Mycket kvarstår dock att skydda av landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

För att kunna bevara, använda och utveckla dessa behövs ekonomiska resurser och engagemang, såväl privat som offentligt. Ett hot mot landsbygdens kulturmiljöer är exploatering, men även bristande ekonomiska resurser.

Investeringsmöjligheter

Du kan få stöd för investeringar som bidrar till att utveckla hembygdsgårdar som mötesplatser eller besöks- och turistmål. Med hembygdsgård menas en eller flera byggnader som är öppna för allmänheten och som har ett historiskt värde och en social funktion för samhället. Det kan exempelvis vara gamla kvarnbyggnader, smedjor eller vattenkraftverk. Du kan även få stöd för investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på en annan plats än själva hembygdsgården, men som ingår i hembygdsgårdens verksamhet.

Viktigt att tänka på är att en investering måste bidra till utveckling av hembygdsgårdens verksamhet för att kunna få stöd. Du kan inte få stöd enbart för att bibehålla en byggnad, t ex lägga om ett tak för att en byggnad inte ska förfalla. Investeringen måste vara en del i ett utvecklingsarbete, t ex restaurera en byggnad för att kunna göra den tillgänglig för allmänheten genom visningar och på så vis utöka hembygdsgårdens attraktivitet.  

De här insatserna kan du få stöd för:

 • restaurera, bygga till eller bygga om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive investeringar som bidrar till att hembygdsgården blir mer tillgänglig för olika människor.
 • bygga en ny anläggning för service till besökare i anslutning till en hembygdsgård
 • faciliteter för information till besökare om bygden kopplat till hembygdsgården
 • återskapande av trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården
 • restaurera, bygga till och bygga om andra kulturhistoriska byggnader med koppling till hembygdsgårdens verksamhet

Bedömningsgrund för "Investeringar i natur - och kulturmiljöer" Pdf, 94.2 kB.

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet?

Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska e-posta svaren. Pdf, 74.3 kB.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar och företag som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringsstöd för hembygdsgårdar (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt