Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på kommunernas egna analyser.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga för samhällsplanering
  • bidra till en beskrivning av riskbilden för hela samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen upprättar en regional risk- och sårbarhetsanalys vartannat år. Analysen lämnas till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunernas arbete

Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser bildar ett första underlag för deras handlingsplaner för extraordinära händelser. Analyserna ligger också till grund för den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen tar fram.

Metodstöd för RSA-arbete

ORSA - Områdesbaserad risk och sårbarhetsanalys är ett arbetssätt för kommuner och andra aktörer som vill använda geografisk information och analys som stöd och utveckling av sitt RSA-arbete. RSA används här som ett samlingsbegrepp för risk- och sårbarhetsanalyser, handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt annat krisberedskapsrelaterat arbete.

Vägledningen vänder sig både till kommuner som använder geografiska informationssystem (GIS) i sitt RSA-arbete eller planerar att göra det.

Vägledningen om ORSA - Områdesbaserad risk och sårbarhetsanalys Pdf, 5 MB.

Kontakt