Civilt försvar

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Så arbetar Länsstyrelsen med civilt försvar

Offentliga och privata aktörer påverkas av totalförsvarsplaneringen. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

Stödet är inriktat på följande uppgifter:

 • Kompetenshöjning inom totalförsvar.
 • Säkerhetsskydd.
 • Krigsorganisation och dess bemanning.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap. Det är Länsstyrelsen som samordnar länets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning.

Nationella totalförsvarsdagen 18 juni 2022

På grund av pandemin har den nationella totalförsvarsdagen skjutits fram från ursprungsplaneringen i samband med TFÖ 2020. Nu satsas för fullt på ett genomförande i Malmö lördagen den 18 juni 2022.

Uppdrag at stärka totalförsvaret

Försvarsmakten och MSB har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhängande planering för totalförsvaret. Riksdagens beslut och regeringens förslag i propositionen Totalförsvaret 2021-2025 (prop. 2020/21:30) har fokus på att stärka både det civila och det militära försvaret för ett mer motståndskraftigt Sverige.

Helikoptrar som flyger över publik

Arrangerar totalförsvarsdag

Utvecklingen av totalförsvaret är ett gemensamt ansvar och allmänhetens kunskap om och förståelsen för varför Sverige stärker sitt totalförsvar behöver öka. Försvarsmakten och MSB arrangerar därför tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad den Nationella totalförsvarsdagen i Malmö lördagen den 18 juni 2022. Dagen ska visa hur olika aktörer i Sverige tillsammans bygger ökad totalförsvarsförmåga och tydliggöra Sveriges strategiska läge i Östersjöregionen.

Bygga kunskap och engagemang

Målet är förutom att bygga ökad kunskap även att skapa engagemang och intresse hos fler att bidra. Det ska vara en mötesplats där både militära och civila myndigheter, organisationer och företag har en viktig roll.

Besökare kommer att få se verksamhet där flera aktörer verkar tillsammans inom totalförsvaret, kunna testa prova-på-aktiviteter, ha möjlighet att samtala om totalförsvar och hitta spännande möjligheter att engagera sig.

Välkommen till Malmö den 18 juni 2022!

Fokusområde för totalförsvarsplaneringen

Det geografiska området för Försvarsmaktens södra militärregion omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Länsstyrelserna i dessa län och Försvarsmakten arbetar gemensamt med totalförsvarsplaneringen.

Arbetet som ska utföras de kommande åren beskrivs i ett dokument som kallas högre regional grundsyn. Den högre regionala grundsynen antas för perioden 2021-2025, men gäller tills dess att ett nytt dokument antagits. I den högre regionala grundsynen finns för perioden 2021-2025 två övergripande målsättningar:

 • Utvecklad aktörsgemensam och väl förankrad totalförsvarsplanering inom södra militärregionen.
 • Utvecklad gemensam förmåga till samverkan och ledning.

Dessa två mål definieras mer noggrant av tydliga delmål och ska uppnås genom aktiviteter som planeras för varje år under 2021-2025. För 2021 prioriteras följande verksamhet:

 • Gemensam prioritering av vad som är skyddsvärt vid höjd beredskap inom militärregionen.
 • Klargöra Försvarsmaktens stödbehov vid mobilisering.
 • Fastställa gemensamma metoder och rutiner för samverkan och ledning. Fokus för 2021 ligger på lägesbildsmetodik.
 • Utveckla en samordnad verksamhetsplanering för totalförsvaret inom militärregionen.

Kontakt