Överförmyndare

Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen genomför regelbundna inspektioner hos överförmyndarna.

I tillsynen granskar vi om överförmyndarens handläggning följer lagar och förordningar och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Vi kan även granska en överförmyndare efter exempelvis en anmälan.

Klagomål eller synpunkter

För att lämna in klagomål eller synpunkter på en överförmyndare kan du ringa, mejla eller skicka ett brev till Länsstyrelsen.

Om du har synpunkter på en förmyndare, god man eller förvaltare ska du vända dig till överförmyndaren i kommunen. Vi har inte tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.

Vad händer när jag lämnat klagomål eller synpunkter?

  1. När klagomålet eller synpunkten kommer in till Länsstyrelsen blir den ett ärende hos oss.
  2. Ditt ärende registreras och får ett diarienummer.
  3. En handläggare tar hand om ärendet.
  4. Handläggaren utreder ärendet och fattar ett beslut.
  5. Beslutet skickas till dig. Du kan inte överklaga beslutet.

Kontakta oss om du har några frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt