Kyrkliga kulturminnen

Vill du ändra eller flytta ett kyrkligt kulturminne? Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi ger även råd om vård- och underhållsplaner.

Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även för vissa kyrkor som tidigare ägts av Svenska kyrkan, men sålts till annan ägare. En ändring i ett kyrkligt kulturminne kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd och yttrar oss i frågor om vård- och underhållsplaner.

Vård- och underhållsplaner

Som förvaltare av en kyrkobyggnad, en kyrkotomt eller en begravningsplats är du skyldig att vårda och underhålla den så att de kulturhistoriska värdena inte minskar. Därför ska det alltid finnas en vård- och underhållsplan. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att yttra sig när du tar fram en ny vård- och underhållsplan eller reviderar en befintlig plan. 

Föreskrifter om kyrkliga kulturminnen

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen är det ägaren till en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats som ansvarar för att det finns en vård- och underhållsplan. Vilka åtgärder som ska preciseras i planen varierar från objekt till objekt. Planen ska revideras med ett intervall om högst tio år. Enligt föreskrifterna ska Länsstyrelsen ges möjlighet att yttra sig över planen.

Tillstånd att förändra ett kyrkligt kulturminne

Du behöver söka tillstånd från Länsstyrelsen om du planerar ändringar i en kyrkobyggnad, på en kyrkotomt eller en begravningsplats.

Ett tillstånd innehåller ofta villkor för hur ändringarna ska utföras och hur arbetet ska dokumenteras. Underhållsarbeten eller akuta reparationer kräver normalt inget tillstånd.

Kulturmiljölagen

I kulturmiljölagen står att kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 inte får ändras på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller även för vissa nyare kyrkor, begravningsplatser och för kyrkliga inventarier med höga kulturhistoriska värden, oavsett ålder.

När behöver jag tillstånd?

Du behöver alltid ett tillstånd från Länsstyrelsens om du ska

 • riva, flytta eller bygga om en kyrkobyggnad
 • ändra exteriör eller interiör i en kyrkobyggnad, med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
 • ändra färgsättning
 • utvidga tomt eller begravningsplats
 • uppföra eller väsentlig ändra byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar eller vegetationen
 • ändra medveten gestaltning av vegetationen.

Ta hjälp av en antikvarie

Det är viktigt att du tidigt i en renoverings- eller förändringsprocess tar hjälp av en antikvarisk expert. Antikvarien ska se till att de kulturhistoriska värdena bevaras och kan även skriva den konsekvensbeskrivning som du ska bifoga vid en ansökan. Länsstyrelsen kan ställa krav på att en antikvarie ska medverka under hela arbetet. Antikvariska experter att anlita finns på museer och inom privata företag.

Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du söker tillstånd

Det är Länsstyrelsen som bedömer om en förändring kräver ett tillstånd. Kontakta oss om du känner dig osäker. Du kan också lämna förslag på vilken antikvarisk expert som ska följa arbetet. Länsstyrelsen kan då bedöma om personen, företaget eller institutionen uppfyller kraven.

Vad omfattar en ansökan?

Ansökan ska göras av behörig företrädare för fastighetsägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella.  

Följande handlingar behöver ingå i din ansökan:

 1. Beskriv byggnaden/objektet och dess nuvarande skick, bilägg karta/ritning och bilder.
 2. Motivera varför åtgärden behöver göras.
 3. Redovisa arbetsmetod, material och markera på karta/ritning var t ex åtgärden planeras.
 4. Beskriv hur åtgärden påverkar byggnadens, föremålets eller anläggningens kulturhistoriska värden. Beskrivningen ska utföras av en antikvarie. Läs nedan om antikvarisk expert.
 5. Protokoll med beslut från kyrkoråd eller motsvarande.

Antikvarisk expert

Länsstyrelsen Skåne kan vid behov ställa krav på att den antikvariska experten medverkar under åtgärdernas utförande. Ange i ansökan vem ni föreslår som antikvarisk expert. Länsstyrelsen Skåne bedömer om personen, företaget eller institutionen uppfyller kraven.

Vägledning antikvarisk medverkanPDF

Information om antikvarisk medverkandePDF

Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkans församlingar och pastorat kan söka kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) hos stiftet för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård- och underhåll. Om ni önskar ansöka om KAE för en åtgärd som kräver tillstånd enligt 4 kap. kulturmiljölagen bör tillståndsansökan ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 september. (KAE-ansökan görs direkt till stiftet senast den 31 oktober.)

Ansök om tillstånd

Ansökan om tillstånd ska göras på PDF-filen nedan. Fyll i och e-posta till skane@lansstyrelsen.se och bifoga samtliga handlingar. Sök i god tid – normalt handläggs ärendena inom två månader förutsatt att ansökan bedömts vara komplett.

Ansökan om tillstånd för kyrkliga kulturminnenPDF

Information om antikvarisk konsekvensbeskrivningPDF

Kontakt

E-post till: skane@lansstyrelsen.se - ange kommun i ämnesraden.

Telefonnummer uppdelat per kommun:

010-224 13 53 för Bjuv, Bromölla, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Osby, Perstorp, Simrishamn, Svalöv, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge kommun.

010-224 17 14 för Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad  kommun,