Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå.

Vi samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Ansvar vid översvämning

Har du råd att ligga lågt?  riktar sig till fastighetsägare och reder ut ansvarsfrågan vid översvämning. Broschyren ger tips vad fastighetsägare bör tänka på och konkreta tips på vad fastighetsägaren kan göra för att skydda sig mot översvämning.

Har du råd att ligga lågt?PDF

Hur blir klimatet i Skåne i framtiden?

År 2012 gjorde SMHI på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne en analys och sammanställning av dagens och framtida klimat i Skåne län som finns att tillgå i rapporten Klimatanalys för Skåne.

Klimatanalys för Skåne länPDF

Karttjänsten Vatten och Klimat ger information om vatten i det skånska landskapet och bidrar till en helhetsbild över vattnets möjliga utbredning både idag och i en möjlig framtid. Tjänsten samlar flera kartlager från Länsstyrelsen Skåne, SGU, SMHI och MSB som kan komplettera varandra och på så sätt generera ny kunskap. Karttjänsten Vatten och Klimat är tänkt som ett planeringsverktyg för kommunerna i deras planarbete och som ett stöd för markägare och andra aktörer. Se separata rapporter för beskrivning av de olika kartlagren.

Karttjänsten Vatten och klimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som vägledning till kartlagren för dikningsföretag, svämplan, lågpunktskartering och havsnivåhöjning i karttjänsten Vatten och klimat finns Användarguide till karttjänsten Vatten och klimat. Användarguiden kan användas för strategisk planering kopplad till VA samt hydrologisk och biologisk återställning. Kartlagren kan även användas av övriga aktörer som arbetar med att restaurera vattenmiljöer.

Användarguide till karttjänsten Vatten och klimatPDF

I karttjänsten Vatten och klimat finns också sandområden, potentiella reträttområden och för de stränder som riskerar erosion, samt där det är tillämpbart, har en ny strandlinje vid 1 meters havsnivåhöjning beräknats enligt Bruuns teori. För information om de kartlagren se Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet.

User Guide- Map Service Tool Water and ClimatePDF

English version of the user guide - Användarguide till kartjänsten vatten och klimat.

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighetPDF

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet med tillhörande kartskikt i karttjänsten Vatten och klimat är ett planeringsunderlag som systematiskt beskriver samtliga dynamiska sandstränder i Skåne på ett liknande sätt, och beräknar volymen sand inom området mellan kust och bebyggelse/infrastruktur. Verktyget är tänkt att fungera som stöd för kommuner vid planering av bebyggelse och åtgärder i närheten av sandstränder. I karttjänsten Vatten och klimat finns strandområden, potentiella reträttområden och för de stränder som riskerar erosion, samt där det är tillämpbart, har ett kartskikt med en ny strandlinje vid 1 meters havsnivåhöjning beräknats enligt Bruuns teori.

Inventory of coastal sandy areas – protection of infrastructure and planned retreatPDF

English version of the rapport Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet.

En regional översyn av sandområden längs Skånes kust presenteras i rapporten Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet. Sand kan fungera som ett bra skydd mot erosion för bakomliggande bebyggelse och analyser av mängden sand och dess skyddande förmåga har undersökts.

I karttjänsten Vatten och Klimat presenteras information om volymen sand inom sandområden längs kusten. Områden har också pekats ut som potentiella reträttområden där ständerna skulle kunna lämnas för fri utveckling.

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighetPDF 

Förtydligande gällande verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet (2019)PDF

Karttjänsten Vatten och klimatlänk till annan webbplats

Kontakt