Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndighetsgemensamt arbete för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat i hela landet

En ung man sitter med ryggen åt oss och blickar ut över en sjö.

Foto: Mostphotos.

Sedan slutet av 2023 arbetar Länsstyrelsen Skåne tillsammans med sex andra länsstyrelser och sju myndigheter för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

I en delredovisning av uppdraget som myndigheterna har överlämnat till regeringskansliet den 31 maj 2024, framgår det att arbetet hittills har resulterat i att regionala samverkansråd har etablerats i Sveriges sju polisregioner. Råden har bland annat inventerat befintlig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att se hur arbetet med barn och unga som löper risk att hamna i organiserad brottlighet, eller som redan är involverade i kriminella nätverk, kan förstärkas och utvecklas. Råden har redan identifierat behov av olika kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte.

Etableringen av lokal samverkan pågår och sker stegvis i de mest prioriterade områdena. Den lokala samverkan behöver skapa snabbare kontaktvägar och bättre samarbete mellan myndigheter och andra aktörer när barn och unga riskerar att begå eller begår grova brott.

Vi ser att denna samverkansstruktur kan komplettera det arbete som redan sker runt om i våra kommuner och att vi på nationell och regional nivå kan vara ett relevant stöd. Nu ser vi fram emot att fler lokala samverkansråd bildas, säger Johanna Bobin, regional Bob-samordnare på Länsstyrelsen Skåne.

Regeringsuppdrag till länsstyrelserna och sju andra myndigheter

Samverkansstrukturen går under namnet Bob (barn och unga i organiserad brottslighet) och bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna.

Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd vilka utgår från Polismyndighetens lokalpolisområden. På nationell och regional nivå bedrivs arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden ska riktas mot enskilda barn och unga.

Länsstyrelsen Skåne är samordnande länsstyrelse i Syd.

Läs mer i den myndighetsgemensamma delredovisningen av Bob-uppdraget Pdf, 522.8 kB.

Syftet med Bob-strukturen är att

  • förstärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet
  • säkerställa effektiva och ändamålsenliga åtgärder för de som är inblandade i grov kriminalitet
  • identifiera framgångsfaktorer och metoder samt sprida kunskap om dessa
  • identifiera nya arbetssätt med målgruppen
  • utgå från individens eller målgruppens behov
  • länka samman arbetet med målgruppen genom samverkansråd på nationell, regional och lokal nivå.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss