Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skånska kommuner utsatta för avfallsbrottslighet

bild på stor avfallshög i natur

Foto: Frida Törnquist, Länsstyrelsen Skåne

Majoriteten av Skånes kommuner har utsatts för avfallsbrottslighet under de senaste åren. Det visar en sammanställning som Länsstyrelsen Skåne har gjort efter besök i samtliga 33 kommuner under 2022 och 2023.

Flera olika exempel på brott

– ­Flera kommuner vittnar om bygg- och rivningsavfall som lämnas osorterat. Där kan det även förekomma farligt avfall som hamnar på hög, där avfallet både utgör en brandfara och läcker föroreningar till mark och vatten. Just brand i avfallsupplag har ökat markant de senaste åren. Olika typer av avfall som går på export är ett annat vanligt fenomen, det kan röra sig om allt från elektronik till skrotbilar, säger Henriette Bonde Nordström, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Uppdrag startade 2022

Sedan i januari 2022 har Länsstyrelsen Skåne ett uppdrag att samordna arbetet mot avfallsbrottslighet i länet. Länsstyrelsen valde att genomföra uppdraget genom samverkan och att kunskapshöja kommunala tjänstepersoner.

Utbrett i Skåne

– Vi har besökt samtliga kommuner och pratat avfallsbrottslighet och utmaningar som kommunen står inför. Det har varit värdefullt för oss på Länsstyrelsen, det är uppenbart att avfallsbrottslighet är något som är utbrett i Skåne, säger Henriette Bonde Nordström, och berättar att en slutsats som Länsstyrelsen Skåne drar av besöken är att en kunskapshöjning behövs för att kommunerna ska kunna arbeta vidare med avfallsbrottslighet.

Kommunerna behöver också effektivisera arbetet genom att samverka såväl internt, med andra kommuner samt med andra berörda myndigheter för att effektivisera arbetet mot avfallsbrottslighet.

Kommuner har kommit olika långt

Det är tydligt att kunskapen kring avfallsbrott skiljer sig mycket i kommunerna och att de har kommit olika långt. Flera kommuner har avsatt resurser för att arbeta förebyggande mot avfallsbrottslighet, vilket innebär att man förebygger osund konkurrens och minimerar ekonomiska risker. Saneringen för de omtalade Botkyrkafallen uppgick exempelvis till 157 miljoner kronor, säger Henriette Bonde Nordström, och förklarar att Länsstyrelsen erbjuder vägledning till de kommuner som precis har påbörjat sin resa.

Arbetet framåt

Arbetet framöver består i att Länsstyrelsen fortsätter att erbjuda kommunerna vägledning och gemensamma tillsynsbesök. Arbete pågår även på nationell nivå i form av regeringsuppdrag och nationella projekt där Länsstyrelsen är involverad och tittar på strukturella förändringar för att komma åt avfallsbrottslighet.

 

Fakta: Avfallsbrottsligheten har stor negativ påverkan

Avfallsbrottslighet har en negativ påverkan på samhället. miljön och naturen, bland annat i form av förlorade ekosystemtjänster som följer av att föroreningar lakas ut från illegala tippningar vilket påverkar ytvatten och grundvatten. Föroreningar kan även hamna i luften i samband med de bränder som kan uppstå i ansamlingar av avfall. Avfallsbränder är den största källan till dioxidutsläpp till luft på global nivå vilket medför stora hälsorisker för människor och djur.

Samhällets kostnader för föroreningar är omfattande men samtidigt svåra att bestämma eftersom alla kostnader inte finns sammanställda och inte heller är kvantifierade, som kostnader för förorenad mark eller grund- och ytvatten.

 

Fakta: Modellerna bakom avfallsbrottsligheten

Den dominerande drivkraften bakom illegal avfallshantering är stora ekonomiska förtjänster i kombination med låg upptäcktsrisk och låga straff.

Det finns två modeller för att tjäna pengar på avfallet. Dels avfall som har ett marknadsvärde och därför kan säljas illegalt. Dels avfall som det kostar pengar att ta om hand på ett lagenligt sätt. Här kan brottslingar tjäna stora pengar på att ta betalt av avfallsproducenten och sedan hantera avfallet på ett olagligt sätt, genom att gräva ned, bränna eller tippa det i terrängen. Brottslingar kan på så sätt ge ett lågt anbud på avfallshanteringen men ändå tjäna stora pengar.

I den illegala avfallshanteringen förekommer en rad olika aktörer som medvetet eller omedvetet medverkar till brottsuppläggen, till exempel så kallade målvakter eller oseriösa miljökonsulter som lämnar felaktiga intyg. Det förekommer också hot och andra påtryckningar mot myndighetspersoner.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss