Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 20

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Biokraft Skånes Fagerhult AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av biogas och flytande koldioxid samt en förbränningsanläggning på fastigheterna Killhult 3:317 och del av Fagerhult 1:442 i Örkelljunga kommun. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso). Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 juni 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

We Metall AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för demontering av katalysatorer på fastigheten Södra Svalöv 8:39 i Svalövs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 juni 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Högestads mosse i Ystads kommun. Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Högestad 5:2, Högestad 11:1, delägare till dikningsföretaget 12-LN-41 Krageholms säteri/gods med flera hemman samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Högestads mosse i Ystads kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 17 juni 2024.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Fiske

Stadgar för Ringsjöns fiskevårdsområdesförening

Länsstyrelsen i Skåne län har genom beslut den 13 maj 2024, ärendenummer 13878-2024, fastställt ändring av 6 och 9 §§ i de stadgar som beslutats vid Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings föreningsstämma den 9 april 2024.

Beslutet, som gäller omedelbart, finns tillgängligt hos Länsstyrelsen. Kopia kan erhållas vid kontakt med Länsstyrelsens expedition, telefon 010-224 10 00 eller mejl skane@lansstyrelsen.se.

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätt inom 3 veckor räknat från den dag detta meddelande publicerats i ortstidning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss