Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 13

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Bama Fresh Cuts AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om villkorsändring enligt miljöbalken för verksamheten på fastigheten Ättehögen Östra 8 i Helsingborgs kommun. Ansökan avser ändring av villkor 6 gällande kylanläggningen med ammoniak.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 maj 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Omni Polymers AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet och produktion av plastprodukter på fastigheten Betongen 3 i Ängelholms kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 maj 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Sydskånes avfallsaktiebolag och Sysav Industri AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet med textil-, pappers- och plastavfall på fastigheten Malören 1 i Malmö kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 maj 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 21 mars 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Maria Nila AB tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av kosmetiska produkter på fastigheten Topasen 2 i Helsingborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Torups ängar

Länsstyrelsen Skånes beslut den 21 mars 2024 om bildande av naturreservatet Torups ängar i Simrishamns kommun hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 april 2024.

Natura 2000

Uppdatering av bevarandeplaner inom Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Länsstyrelserna har i regleringsbrev 2023 1A4 fått i uppdrag att genomföra översyn av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP) M2019/01769). Länsstyrelsen Skåne har den 21 mars 2024 fastställt uppdatering av bevarandeplan för Rövarekulan SE0430097 i Höörs kommun.

Bevarandeplaner och kartor för Skånes Natura 2000-områden hålls tillgängliga på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, Södergatan 5, Malmö. De fastställda bevarandeplanerna finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/N2000 Länk till annan webbplats..

Bevarandeplanerna medför inga nya regler med direkt rättsverkan för någon part. Fastställandet av bevarandeplanerna kan därför ej överklagas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss