Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 50

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Miljöskydd

Ansökan

Maria Nila AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av kosmetiska produkter på fastigheten Topasen 2 i Helsingborgs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 januari 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Preem AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökad lagring och hantering av avfallsklassificerade oljor m.m. på fastigheterna Planteringen 1:17 m.fl. i Helsingborgs kommun. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso). Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 januari 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

OX2 AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av en solpark för produktion av el med ett verksamhetsområde på 103 ha och installerad effekt på ca 90 MW på fastigheterna Elsagården 1:1 och Ågerup 2:83 i Sjöbo kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 januari 2024.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 7 december 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Pur Partner AB tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av polyuretanprodukter baserat på maximalt 400 ton polyuretanråvara per kalenderår på fastigheten Piren 2 i Kristianstad kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 7 december 2023 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Steglinge AB tillstånd enligt miljöbalken för produktion av livsmedel och foder på del av fastigheten Höganäs 38:46 i Höganäs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Kungörelsedelgivning - föreläggande

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Torups ängar i Simrishamns kommun.
Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Vitaby5:1, 6:5, 12:3, 9:1 och Torup 1.1, dikningsföretaget Vitaby-Grevlunda I och II samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Torups ängar i Simrishamns kommun.
Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 5 februari 2024.

Handlingarna hålls tillgängliga hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö. De finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss