Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av kommunernas och regionernas funktionsrättsarbete

Människor i stadsmiljö

Foto: Mostphotos

Under 2023 har länsstyrelserna gjort regionala kartläggningar av kommunernas och regionernas strategiska funktionsrättsarbete. Resultatet, sammanställt i en nationell rapport, visar att det har gjorts förflyttningar i rätt riktning under de senaste sex åren men även att det finns fortsatt behov av stöd.

Länsstyrelserna har sedan 2018 haft i uppdrag att stötta kommuner och regioner i arbetet med funktionshinderspolitiska strategier och planer. Uppdraget delas med Myndigheten för delaktighet (MFD) och utförs i samråd med Sveriges kommuner och regioner.

För att följa utvecklingen har 21 länsrapporter om det kommunala och regionala funktionsrättsarbetet sammanställts. Resultatet har analyserats tillsammans med kommunernas och regionernas svar för åren 2017 och 2023, i den årliga enkät som Myndigheten för delaktighet genomför.

Uppföljningen visar att

  • den grundläggande kunskapsnivån om funktionshinderspolitiken har ökat
  • allt fler kommuner och regioner går från att ha funktionshinderspecifika planer till att ha mer övergripande planer, till exempel hållbarhetplaner, som stöd för arbetet
  • förvaltningsövergripande samverkan inom organisationen har förbättrats i många kommuner och regioner
  • kommunerna och regionerna involverar och samråder mer med funktionsrättsrörelsen, till exempel med de kommunala funktionsrättsråden.

- All förflyttning i en riktning som innebär ökad delaktighet är ett steg i rätt riktning, säger Christina Lindberg, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Som framgångsfaktorer för ett starkare funktionsrättsarbete nämns politiska prioriteringar med ökade resurser och stöd i den egna kommunen eller regionen. Avsaknad av detta lyfts som utmaningar av vissa kommuner, nu liksom redan 2018. Det efterfrågas även stöd och kunskaps­underlag för att utveckla och implementera funktionshinderperspektivet genom styrning.

Funktionshinderspolitiken – så arbetar kommuner och regioner 2023 (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss