Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Skånes Kungörelser vecka 43

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Severtorp

Länsstyrelsen Skånes beslut den 19 oktober 2023 om bildande av naturreservatet Severtorp i Båstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Båstad under tiden 27 oktober 2023 till 17 november 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 17 november 2023

Föreläggande

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Flyinge ängar i Eslövs och Lunds kommuner. Handlingarna berör fastigheten Östra Gårdstånga 13:63 och anläggningarna Östra Gårdstånga s:2 och dikningsföretaget Kävlingeåns vattenavledningsföretag samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Flyinge ängar i Eslövs och Lunds kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 1 december 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss