Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fem av femton skånska miljökvalitetsmål går åt fel håll

Svanar på sjö i solnedgångsljus

Foto: Mostphotos

Miljömålen för klimat, hav, skogar, odlingslandskap och biologisk mångfald utvecklas åt fel håll i Skåne. Även om många bra åtgärder genomförs så är omfattningen av insatserna otillräcklig. Grundvattenmålet har de senaste åren fått en förbättrad utveckling, men denna trend kan snabbt avstanna om den tillfälliga satsningen avslutas.

Miljöarbete tar tid och kostar pengar

För att hantera problemen med försurning och övergödning har arbete för minskade utsläpp pågått under decennier, och vi ser nu långsamt en viss förbättring, men det är långt kvar innan människans påverkan på miljön börjar avklinga. För fiskbestånden i havet blir situationen fortfarande värre. Restaurering och nyskapande av våtmarker, till nytta för flera miljömål, är beroende av kontinuitet i arbetet, och lämplig mark börjar bli ohanterligt dyr i Skåne.

Nödvändiga lagförändringar kommer inte till stånd. Nästan alla större åtgärder för att nå miljömålen, utöver tillsyn och prövning, genomförs med tillfällig finansiering genom sökta projekt och program eller tillfälliga tillskott från regeringen, vilket påverkar vårt långsiktiga arbete för en miljömässigt hållbar framtid.

Naturvårdsverket rapporterar till regeringen

Naturvårdsverket har idag redovisat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Uppföljningen visar att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer.

Nyhet på naturvardsverket.se: Viktiga insatser för miljömålen Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets rapportering baseras bland annat på Länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens senaste årliga uppföljning av miljömålen, från november 2022.

Länsstyrelsen Skånes uppföljning av miljömålen (på webbplatsen Miljömålen i Skåne) Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av miljötillståndet i Skåne

Konkurrensen om mark är stor i Skåne. Länets högkvalitativa jordbruksmark är värdefull för livsmedelsproduktion. När våtmarker ska restaureras eller återskapas är det ofta just i odlingslandskapet det sker, och på mark som är bebyggd är det ännu svårare att återskapa våtmarker. Samtidigt behövs fler bostäder.

Energiproduktionen i Skåne behöver bli större, men ska inte heller påverka möjligheten till livsmedelsproduktion, vilket försvårar för solcellsparker. Den biologiska mångfalden är undanträngd och knappt fyra procent av landytan har formellt skydd. Skydd av värdefulla vatten kompliceras av många sakägare.

Även grundvattnet ska räcka till mycket. De senaste åren har en extrasatsning från regeringen ökat chanserna att nå grundvattenmålet, men effekten riskerar att avstanna snabbt om den ekonomiska satsningen avslutas. Grundvattnet behöver också bättre skydd, inte minst mot olika miljögifter.

Av torskbestånden runt Skånes kust är ett bestånd nära kritiska nivåer och ett annat kvar på bottennivåer. Obalansen i ekosystemen ger långtgående effekter, bland annat förvärrar bristen på rovfiskar övergödningseffekterna i havet. Den mycket invasiva vandrarmusslan har under 2022 påträffats i ett par skånska sjöar och bekämpas nu.

Sammanfattning av miljötillståndet i Skåne samt exempel på nyligen genomförda åtgärder (på webbplatsen Miljömålen i Skåne) Länk till annan webbplats.

Fördjupande text om varje miljökvalitetsmål

Femton av Sveriges miljökvalitetsmål är relevanta i Skåne. För vart och ett av dessa mål har vi beskrivit hur läget ser ut i Skåne och berättat om de viktigaste åtgärderna som genomförts de senaste åren.

Skånes miljömålsuppföljning för vart och ett av miljökvalitetsmålen (på webbplatsen Miljömålen i Skåne) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss