Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stärkt arbete för renare bottnar i sjöar, vattendrag och hav

Tre människor står på en båt och tar sedimentprover.

Provtagning av sediment längs kusten från fartyget Skagerak under 2021. Bild: Lena Holm, SGU.

Nu har vi goda förutsättningar för att skapa en bättre hälsa i våra sjö-, vattendrags- och havsbottnar. Ett regeringsuppdrag om att förbättra kunskapen att hantera förorenade sediment slutredovisades nyligen till Klimat- och näringslivsdepartementet.

Pilotförsök, en gemensam kunskapsplattform och undersökningar av sediment över hela landet är några exempel på vad som gjorts inom uppdraget.

Se film och ta del av rapporter om regeringsuppdraget på renasediment.se Länk till annan webbplats.

Vi har bland annat valt ut och undersökt sediment i ett åttiotal områden runt om i Sveriges sjöar och kustområden, berättar Jon Engström, Naturvårdsverket, som har varit projektledare för regeringsuppdraget.

Undersökningarna visade bland annat att många områden är förorenade med flera olika miljögifter som metaller, PAH och PCB. Vissa ämnen som exempelvis PFOS, är diffust spridda till merparten av de undersökta områdena.

Det finns stora behov av att åtgärda förorenade sedimentområden för att få en frisk vattenmiljö. Arbetet som utförts inom regeringsuppdraget bidrar till att på ett mer effektivt sätt kunna identifiera både källorna till föroreningarna och vilka förorenade sediment som utgör den största risken för hälsa och miljö. Det gör att vi kan sätta in effektiva åtgärder där det behövs som mest för att minska riskerna.

Nu behöver vi tillsammans omsätta kunskap och erfarenheter från regeringsuppdraget i handling för att få fart på arbetet för en god sedimenthälsa i svenska vatten, avslutar Jon Engström.

Uppdraget har genomförts av länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Sveriges geotekniska institut.

Stöd finns på webbplatsen renasediment.se

Inom uppdraget har webbplatsen renasediment.se tagits fram. Där finns mycket information om förorenade sediment samt länkar till redan publicerade rapporter. Framöver kommer webbplatsen kompletteras med fler resultat från myndigheternas gemensamma arbete, till exempel metodik för inventering och prioritering samt underlag för arbetet med riskbedömning.

Webbplatsen www.renasediment.se Länk till annan webbplats.

Vad är sediment?

Sediment är material som har ansamlats på botten av sjöar, vattendrag och hav och som förorenats direkt eller indirekt av mänsklig aktivitet. Dessa kan innebära en risk för människors hälsa samt miljön. Förorenade sediment kan finnas som avgränsade områden i direkt anslutning till en lokal industri, men också ha förorenats av många påverkanskällor och så återfinnas långt från ursprunget till föroreningen. Därmed berörs frågor som gäller bland annat både lokalt förorenade sedimentområden och efterbehandling, muddring och dumpning och mer storskaliga miljöproblem.

Kontakt

Jon Engström

projektledare Naturvårdsverket

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss