Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 50

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

JKN Entreprenad AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet med årligt mottagande av 350 000 ton icke farligt avfall och 6 000 ton farligt avfall på fastigheterna Assaretorp 1:24 m.fl. i Kristianstads kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 januari 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Stena Recycling AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken samt Natura 2000-tillstånd för avfallsverksamhet med årligt mottagande av 75 400 ton icke farligt och farligt avfall på fastigheten Städet 22 i Eslövs kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 januari 2023.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 8 december 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Mats Areskoug tillstånd enligt miljöbalken för en biogasanläggning och framställning av fordonsgas genom rötning av högst 52 000 ton gödsel och foderrester per år på fastigheterna Herrestad 14:2 och del av Herrestad 29:1 i Ystads kommun. Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 8 december 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Univar Solutions AB slutliga villkor i tillstånd enligt miljöbalken för lagring, hantering och blandning av kemiska produkter på fastigheten Kristalloljan 1 i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Borgen
Länsstyrelsen Skånes beslut den 8 december 2022 om bildande av naturreservatet Borgen i Helsingborgs kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunstyrelsens förvaltning, Rådhuset i Helsingborg under tiden 16 december 2022 till 9 januari 2023.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 9 januari 2023.

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Kulla Gunnarstorp (1:21) i Helsingborgs kommun. Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Kulla Gunnarstorp 1:21, Domsten S:2, oregistrerad samfällighet samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Kulla Gunnarstorp (1:21) i Helsingborgs kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 februari 2023.

Handlingarna hålls tillgängliga hos på kommunstyrelsens förvaltning, Rådhuset i Helsingborgs under tiden 16 december 2022 till 10 februari 2023. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss