Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gammal slottspark blir naturreservat

Höstbild på träd utan löv, stig går förbi

Kungastigen är en av flera stigar som löper i området där Rundan varit ett begrepp sedan länge. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Under 1700-talet anlades en landskapspark av engelsk modell vid Övedskloster i Sjöbo kommun. I dag är parken en skog med värden för såväl friluftsliv som natur- och kulturmiljö. Nu blir området naturreservat

Flera värden i området

– Det är glädjande att kunna skydda skogslandskapet vid Övedskloster. Det är hemvist för flera sällsynta djur- och växtarter och ett mycket populärt frilufts- och rekreationsområde, säger naturvårdshandläggare Gunilla Davidsson Lundh på Länsstyrelsen Skåne.

Hon berättar att Länsstyrelsen tillsammans med markägaren nu kommer att bevara och utveckla området för att behålla värdena.

Gamla och grova ekar

- Det finns många gamla och grova ekar med mycket död ved i området som är värdefulla för många insekter, fladdermöss och svampar. Därför är det viktigt att se till så att förekomsten av gammal grov ek är tryggad på lång sikt och att det hela tiden finns unga ersättningsträd. I skötseln av reservatet lägger vi fokus på detta men även på att utveckla platsen som ett rekreations- och friluftsområde genom att bland annat anlägga en ny parkerings- och rastplats i nordvästra delen.

Parken uppfördes på 1700-talet

”Öviths kloster” grundades av premonstraterna, en munkorden, på 1100-talet och övergick i kronans ägor i samband med reformationen på 1500-talet. Under 1700-talet uppfördes slottet (som inte ingår i naturreservatet) på platsen. I närheten anlades landskapsparken, som i dag utgör större delen av naturreservatet, som även utgörs av ett Natura 2000-område.

Rundan och andra stigar

En del i parkanläggningen var ett gångsystem, som i folkmun kallades Rundan. Med tiden växte gångarna igen och parken tätnade till skog. I dag finns flera stigar i området som Filosofiska gången och Kungastigen, och det osäkert vad som var själva Rundan från början.

– Gångarna restaurerades för ca 10 år sedan efter en kulturhistorisk utredning i samband med Kävlingeåprojektet. Så nu är det åter möjligt att gå Rundan. Dessutom finns andra rester kvar av landskapsparken som fortfarande kan skönjas, berättar Gunilla Davidsson Lundh.


Naturreservatet Övedskloster


Storlek: 53 hektar

Biologi: Skogen utgörs framför allt av äldre ek- och bokskog.

Flora: Här växer ett flertal lundväxter, t ex gulplister, skogsbingel, strävlosta, smånunneört

Svampar: Området hyser en rik förekomst av svampar, t ex igelkottaggsvamp, bokvårtlav, korallticka.

Fauna: Området hyser en rik skalbaggsfauna, t ex läderbagge, bokblombock, bokoxe, bokskogsrödrock, mulmknäppare och molnfläcksbock. Området hyser även en rik fladdermusförekomst med 11 arter, bl a barbastell och fransfladdermus.

Friluftsliv: Området är sedan länge ett populärt utflyktsmål och rekreationsområde och helaområdet är utpekat som riksintresse för friluftsliv

Här kan du ta del av Länsstyrelsens beslut Pdf, 7.2 MB.

Kontakt